Omdat we it âld papier misse, hawwe we (Fanfare Wilhelmina Easterein) foarich jier âld izer ophelle. Troch it sukses fan doe, dit jier op ‘e nij. Under âld izer falt ek bygelyks akku’s, koper en radiatoren. Alfêst bedankt! De kontainer stiet op sneon 8 oktober op ‘e Fabrykswei. We komme ek lâns mei trekker en wein. Jo kinne it op sneon 8 oktober moarns om 9 oere oan de dyk sette. Net earder want dan binne we bang dat oaren it miskien meinimme. We binne benijd hoefolle we dit jier ophelje.

%d bloggers liken dit: