Al 125 jier wurdt der mei grut entûsjasme muzyk makke troch fanfare Wilhelmina Easterein. Dat fertsjinnet in feestje fansels.

Wilhelmina nûget jim fan herte út foar harren jubileumkonsert op sneon 1 april om 20.00 oere yn Café Bergsma (Sibadawei 2 yn Easterein). Dêrneist binne jim fan 10.00 oere ôf ek wolkom om de foto-útstalling fan Wilhelmina yn de tsjerke te besjen.

En it soe moai wêze as it hiele doarp de flagge úthinget, foaral foar alle reunisten dy’t nei Easterein ta komme.

Besjoch de útnûging

%d