It bestjoer fan Doarpsbelang Hald Faasje noeget jim út om meielkoar te praten oer winsken en ideëen rûnom takomstige wenningbou yn Easterein op woansdei 18 maaie, jûns 20.00 oere bij Bergsma Easterein.

Fan jim as ynwenners wolle we graag heare hoe’t jim tsjin de takomstige wensitewaasje yn Easterein oansjogge. Want draagflak en meitinken út it doarp leit de basis foar ús ynset.

Doarpsbelang Hâld Faesje

Besjoch de folsleine útnûging

%d bloggers liken dit: