Bêste minsken,
Hjirby wolle wy jimme fan herte útnûgje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein.
Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen.
De gearkomste sil plakfine op woansdei 20 maart 2024 om 20.00 oere yn ‘e Skoalleseize
Wurklist:

 1. Iepening
 2. Meidielings en ynkommen stikken
 3. Oantekens fan de ledegearkomste op 29 maart 2023
 4. Finansjeel ferslach:
  -rekken 2023
  -begrutting 2024
 5. Ferslach kaskommisje en beneaming nij lid
 6. Stikken KNKB-gearkomste
 7. Presintaasje jierferslach 2023
 8. Skoft
 9. Bestjoersferkiezing:
  Oftredend yn 2023 –
  Foardracht –
  Fakant Algemien lid/ oansprekpunt wedstriidkommisje
 10. Punten fanút it bestjoer, ûnder oare:
 • punten fanút foarjiersgearkomste Federaasje Snits e.o.
 • ôfskied kommisjeleden
 • fakatueres: stân fan saken

11.Wedstriidaginda 2024

12.Omfreegjen

13.Sluting
Graach oant sjen op 20 maart!
Bestjoer Keatsferiening Easterein