Bêste minsken,
Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening
Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen.
De gearkomste sil plakfine op woansdei 29 maart 2023 om 20.00 oere yn de Skoalleseize
Wurklist:

 1. Iepening
 2. Meidielings en ynkommen stikken
 3. Oantekens fan de ledegearkomste op 23 maart 2022
 4. Finansjeel ferslach:
  -rekken 2022
  -begrutting 2023
 5. Ferslach kaskommisje en beneaming nij lid
 6. Presintaasje jierferslach 2022
 7. Skoft
 8. Bestjoersferkiezing:
  Oftredend yn 2022 Dirk-Yde Sjaarda, foarsitter haadbestjoer
  Foardracht Marten Faber
  Oftredend yn 2022 Sjouke Schilstra, fjilden- en materialen
  Foardracht Jan Bouke Bouma
  Oftredend Ids de Boer, ponghâlder
  Foardracht Romine Jelsma
  Fakant Algemien lid/ oansprekpunt wedstriidkommisje
 9. Stikken KNKB-gearkomste op 5 april
 10. Punten fan út it bestjoer, ûnder oare:
 • enkête
 • training foar de kompetysje
 • koeke aksje
 • punten fanút foarjiersgearkomste Federaasje Snits e.o.
 • ôfskied kommisjeleden
 • fakatueres: stân fan saken

11. Wedstriidaginda 2023

12. Omfreegjen

13. Slúting
Graach oant sjen op 29 maart!
Bestjoer Keatsferiening Easterein

%d bloggers liken dit: