Op freed 31 maart 2023

Om 20.00 oere yn de túnseal fan kafé Bergsma Easterein

Wurklist:

1.            Iepening / meidielings

2.            Feststellen fan de wurklist

3             Earste ljipaai 2023 fan de Fûgelwacht Easterein

4.            Ynkommen stikken

5.            Ferslach ledengearkomst 2022

6.            Jierferslach fûgelwacht Easterein 2022

7.            Finansjeel ferslach 2022

                –  Ferslach fan de kaskommisje: Martin en Rene V.

                –  Nij lid kaskommisje: Oftredend Martin             

8.            Bestjoersmutaasje

                –  Oftredend: Gep Bakker. Net ferkiesber

                –  Foarstel nij bestjoerslid: Huite Dijkstra

9.            Skoft mei ferlotting

10.          Neisoarch

11.         Briedsoarch

12.          Jeugdaktiviteiten 

–  aktiviteiten 2023

13.         BFVW/Rayon Westergo

14.         Wiziging statuten y.f.m. de wetswiziging “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” (WBTR).

                De nije statuten binne opsteld yn gearwurking mei it BFVW en it konsept wurdt nei oanfraach by de skriuwer beskikber steld ta besjen.

15.         Omfreegjen

16.         Sprekker: Abel de Boer  sil in lézing hâlde oar “predaasje”

17.         Slúting

Oant de 31e                                             Bestjoer fûgelwacht Easterein.

%d bloggers liken dit: