Ynrin mei kofje/tee

wurklist (19.30 oere

  1. Iepening troch S. van Krimpen, foarsitter fan de Tsjerkerintmasters
  2. Meidielings (Dienstverlening Kerk en verhuur gebouwen)
  3. Féststellen fan de wurklist. (oanfulling nei punt 7)
  4. Jierrekken en begrutting oer 2020 troch dhr W. Twijnstra
  5. Moolikeid ta it stellen fan fragen oer de jierrekken
  6. Skoft
  7. Punten dy’t ynbrocht binne.
  8. Omfreegjen.
  9. Slúten mei lied 246 B
  10. Noflike neisit mei in hapke en in drankje.
%d bloggers liken dit: