Op freed 6 oktober spilet aktrise Brecht Wassenaar, as korpslid Carmen, foar de earste kear de foarstelling Ynblaze mei Fanfare Wilhelmina yn Easterein. Ynblaze is in intime muzikale foarstelling mei ien aktrise en in fanfare. Troch de eagen fan saksofoniste Carmen belibbest in bysûndere repetysjejûn fan in deagewoane fanfare. Ynblaze spilet fan oktober oant en mei desimber op ferskate lokaasjes yn Fryslân.

Via troostrijke koralen, bombastische concours-stukken en poëtische bespiegelingen maak je kennis met de kleurrijke leden van een muziekvereniging: van de verlegen hoorniste tot de luidruchtige slagwerker. Tryater maakt Ynblaze samen met zeven fanfares in Fryslân. Een unieke samenwerking tussen lokale amateur-muziekverenigingen en Tryater. Ynblaze is het eerste deel van Tryaters Fanfare-drieluik. 

Fanfare-drieluik 

In tijden van toenemende individualisering waarin mensen zich steeds meer terugtrekken uit het verenigingsleven, gingen de makers van Tryater op bezoek bij meer dan dertig fanfares in Fryslân. Wat beweegt ze om iedere week bij elkaar te komen en samen muziek te maken?  

Dinamyk en driuwfear

Regisseur en artistiek leider Tatiana Pratley: “It rekke my om te sjen dat dizze minsken, mei folslein ferskillende achtergrûnen en leeftiden, der alle wiken wer foar kieze om mei elkoar muzyk te meitsjen en op te gean yn wat dat grutter is as harsels. By ús foarûndersyk hearden we safolle moaie, oandwaanlike en grappige ferhalen dat we tochten: dêr kinne we wol trije foarstellingen fan meitsje. Sa ûntstie it idee om in trijelûk te ûntwikkeljen en ús in seizoen lang dwaande te hâlden mei de dynamyk fan de fanfare en de driuwfear fan de minsken dy’t deryn spylje. Foar ús stiet de fanfare foar wat grutters, nammentlik de krêft fan de mienskip en it belang om mei elkoar wat weardefols te ûndernimmen.” 

Bij alle drie voorstellingen spelen (leden van) Friese fanfarekorpsen mee. De voorstellingen zijn los van elkaar te bezoeken. Ynblaze speelt zich af bij de repetitie van een korps; in Thúsblaze maak je in huiskamers door de gehele provincie kennis met een personage uit de slotvoorstelling. De grote locatievoorstelling Fanfare speelt in de open lucht, met het dorp Easterlittens als decor.  

Data yn Easterein:

Bergsma Easterein 
6 oktober, 20.00 uur 
7 oktober, 20.00 uur 
8 oktober, 15.00 uur 


spel Brecht Wassenaar | concept Tatiana Pratley | dorpsregie Romke Gabe Draaijer, Aukje Schaafsma, Tamara Schoppert, Sjoeke-Marije Wallendal | tekst Wessel de Vries | muziek Laurens van der Meulen | dramaturgie Maarten Bos | vormgeving en kostuum Hanne Pierrot, Mathilde van der Hoop | 

%d