Toanielferiening ‘Fuort mar los’ wol in 2013 in jongereinploech opsette.

Wolle jo meitinke, meidwaan, mei organisearje en/as meispylje, stjoer dan in e-mail nei Halbe Overal: hoveral@home.nl.

Net te lang oer neitinke, gewoan dwaan!

%d bloggers liken dit: