Wolle jim 2023 ek goed begjinne? Op 6 maart geane wy wer los mei de trainingen foar de Swit&SitRin.

Wy traine op moandeitejûn. 19.30 oere fersammelje by de Lytse Fjouwere yn Itens. Kinst foar de 5 km of de 10 km traine. Oant dan!

Oanmelde kin fia switsitrin@gmail.com.

Earst switte, dan sitte!

%d