It is hjoerd in spannende dei foar de examenkandidaten. Fanemiddei tusken 15.00 en 17.00 sille se te hjearen krije at se sakke as slagge binne. De neikommende learlingen hawwe examen dien. Fannemiddei sille we sa rap moglik besykje om der efter te setten wat de útslach is.

Egbert Sicco Heins (VWO)

Iris Bergsma (HAVO)

Marianne de Vries (VMBO-T)

Welmoed Mollema (VWO)

Cees Baarda(VMBO-BK)

Evelien Hiemstra (VMBO-BK)

Femke Cammeraat (VWO)

Jitze Wijnia (HAVO)

Martina Kooistra (HAVO)

Simeon Sijbesma(VMBO-T)

We winskje de learlingen in protte sterkte ta mei wachtsjen