It is al wer in pear jier lyn dat we “Iepen tún en sa” (Nijsgjirrich Easterein) yn Easterein hân ha. No wolle we dit wer opnij organisearje. Sneon 9 juli fan 11.00 -17.00 oere binne der wer ferskate túnen te besjen en in hiel soad oare dingen yn Easterein. Tink oan de Martinitsjerke, Bêd&Brochjes, hobby’s, etc. 

Wa wol ek mei dwaen? Dy kinne sich opjaan by Pep de Boer of by Jet Reitsma.

Mail dan efkes nei:

Pepdbvd@gmail.com

Jetreitsma@gmail.com

We heare graach fan jim.

Groetnis,

Pep de Boer en Jet Reitsma 

%d bloggers liken dit: