Oant no ta binne de folgjende learlingen  slagge :

 

Roeland de Ridder         TL           Bogerman Wommels

Botte Jellema                   TL           Bogerman Wommels

Hendrika de Vries          TL           Bogerman Wommels

Justus Bosschieter         TL           Bogerman Wommels

Remco Hylkema              TG          Bogerman Sneek

Regina Sandstra              TG          Bogerman Sneek

Remon Bouma                 GL-TL           Nordwin College

Jesse Eringa                     KL           Nordwin College

Janet Travaille               GL           Beesterzwaag

Jitske Veldman              HV         Bogerman Sneek

Jelmer Couperus   HV  voor  2 profielvakken geslaagd

Teatske de Boer         Verpleegkundige     Friese Poort

Jelmer Kingma          Theatertechniek      Friesland college

Lokwinske mei jim diploma

Ek slagge??? Jouw het efkes troch oan info@easterein.nl

%d bloggers liken dit: