Hjoed is it feest foar de learlingen fan it foartset ûnderwiis. Hjoed krije se de útslach fan it einexamen. We besykje oan it ein fan de middei as redaksje fan Easterein.nl safolle as moglik de slagge Eastereiners op dizze side te hawwen. Stiets er noch net by dan graach efkes in mailtje nei de redaksje.

Slagge binne:

Nynke van der Eems

Mirthe Overal

Redmer Wiersma

Marrit Hiemstra

Welmoed Dinkla

Nadja Sixma

Jildert Hiemstra

Bernou van der Velde


Marc Jansen

Thijs Janssen