Alle earste moandeis fan de moanne wurde om 12.00 oere de sirenes yn Nederlân testen. Ek op moandei 7 maart. Troch de oarloch yn de Oekraïne soe dat foar ûnrêst soargje kinne. Mar it is dus de gewoane test dy’t we alle moandeis heare.

Mear ynformaasje stiet op de website fan it Ryk.

%d bloggers liken dit: