Op sneon 1 desimber komt Sinterklaas oan op de skippersbuorren. De sint en syn pieten hoopje der  om goed 13.30 oere te weze mar je witte it mar noait. Als de sint oankommen is gean we mei syn allen nei Noflik Easterein wer het fansels wer ien grut feest wurd. Ferjit net jimme skoech + namme mei te nimmen nei it kafee.

%d