Foar de 2e kear op rige fynt Sander Velzen it 1e ljipaai fan de jeugd. Dizze betûfte aaisyker fûn it 1e aaike op de mais by Bonnema op Meilahúzen. Hjirmei is it rayon fan Easterein slúten foar eltsenien en begjint de neisoarch.

%d bloggers liken dit: