Fan april oant en mei oktober is de Martinitsjerke yn Easterein alle freedtemiddeis te besjen. Yn de simmer kin dat ek op sneontemiddei. En dêr is no in prachtich promoasjefilmke foar makke. Sels de tsjerke besjen op oare dagen (mei in rûnlieding fan André Vink fansels)? Stjoer dan efkes in mailtsje nei famvink@ziggo.nl.

Besjoch it filmke

%d bloggers liken dit: