8.00

LAWAAIOPTOCHT Nim jimme trommels, fluitsjes, deksels as oare ynstruminten mei nei de tinte sadat we Easterein wekker meitsje kinne!! Ek komt yn de rin fan de moarn Kees Kikker wer del! En der binne sminckers foar degene die dat leuk fine.

10.00

Kofje drinke en oanslútend MATINEE mei De Suskes

14.00

JEU DE BOULES op de eigen banen.

14.00

KUPKE STEKKE We hawwe wer in geweldich spul foar jim betocht. Opjefte kin op it fjild nei it matinee.

19.30

Bingo: fansels heart by in camping ek in bingo. Dus kom nei de tinte. Der binne moaie priizen te winnen. De tinte is om 19.00 oere iepen.

22.00

Coverband Straight on Stage Dizze mannen komme yn pak! En se nimme ús mei werom nei “ the good old days”. Se gean der plat foar mei in bulte energie. Mei dizze band hâlde we it freed te jun ek noch wol efkes fol!

%d bloggers liken dit: