It Oranje briefke is allang yn de Eastereiner brievenbussen fallen. Foar de Eastereiners om útens hjir ek it ferkoarte programma.

Programma tongersdei 22 juny 2017

7.45 Opstellen foar de OPTOCHT op de Stittenserleane

8.00 Start OPTOCHT m.m.f. muzykkorps “Wilhelmina”

9.30 KEATSEN yn mar leafst 6 klassen.

10.00 FOLLYBAL yn 4-tallen.

11.00 KLAVERJASSEN yn de tinte.

13.00 KLOWN SANDER foar groep 1 o/m 8 mei in foarstelling foar eltsenien om 14.30 oere.

15.00 In gesellich stikje muzyk fan It Takes Two

17.00 PRIISÚTRIKKING fan alle aktiviteiten yn’e tinte.

19.00 Opstellen foar de OPTOCHT op de Stittenserleane

19.15 Start OPTOCHT m.m.f. muzykkorps “Wilhelmina”.  Oanslútend oan de optocht is de priisútrikking yn’e tinte

22.00 Jûns spilet de band BOULEVARD

Programma freed 23 juny 2017

8.00 LAWAAIOPTOCHT

10.00 KOFJEDRINKE en oanslutend MATINEE mei HET DAKKERAF!

13.30 JEU DE BOULES op de eigen banen

14.00 WILLEM RUIS STERRENSHOW

19.30 ANNEKE DOUMA mei In Libben Fol Muzyk

22.00 ROCK-COVERBAND KOFFERBAND

Wy winskje jimme hiele gesellige feesten ta!

Oranje en Heitelân, Boudewijn, Abe-Jan, Christian, Jelte, Klaas, Ruurd, Hieke, Tineke en Vera

Snein 25 juny 2017

10.00 Tintetsjinst

Foargonger ds Praamsma. Mei meiwurking fan muzykkorps Wilhelmina û.l.f. Pieter Bosma

11.30 Try out fan Fanfare Wilhelmina yn’e tinte