Guon Eastereinders kinne de koffers pakke. At se tenminste loten hawwe fan de postcode loterij. Ynwenners fan Easterein mei de postcode 8734 GE (Wynserdyk) hawwe in unieke trolly wûn mei eksklusyf designe. Helaas moatte se wol sels de reis betelje.