Nijs

Kaartferkeap Kening op Sokken fan start

Bêste doarpsgenoaten, Moai nijs oer Kening op Sokken! Yn it foarige nûmer hellen wy de kaartferkeap al oan, mar no is dat konkreet! Fanôf no kinne de kaarten besteld wurde fia: info@kfeasterein.nl Wilma Sjaarda, 0515-851878 Noflik Easterein Foarstellings De...

Uitslaapdienst 2.0 – zondag 3 maart 12:15

Hij is er weer: de uitslaapdienst! Maar nu in een geheel nieuwe uitvoering. Georganiseerd door (14+ groep) en voor de jeugd (en iedereen die zich nog jong voelt, of wat ouder). We beginnen om kwart over twaalf / half één met een eenvoudige brunch. Koffie, thee,...

Jiergearkomste KF Easterein op 6 maart

Bêste minsken, Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op woansdei 6 maart 2019 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”. KF...

Covos docht mei oan jeugdsponsoraksje Poiesz

Dit jier is Follybalferiening Covos ynlotte om mei te dwaan oan de jeugdsponsoraksje fan Poiesz. Dus geane jo tusken 11 febrewaris en 7 april om boadskippen nei de Poiesz yn Skearnegoutum? Doch dan de jeugsponsormunten dy't jo krije yn de koker van Covos! Dêr kin de...

Aan de slag met de 3D-pen (Bibliotheek Wommels)

Aan de slag met de 3D-pen! Het is echt niet moeilijk, voor je het weet heb jij je eigen 3D-model gebouwd. Kom op 18 februari 2019 naar de Bibliotheek in Wommels. Het begint om 15.00 uur. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar (Er kunnen max. 10 kinderen meedoen) Leden € 2,-...

Update Kening op Sokken

Hjir wer in update oer Kening op Sokken. It is yntusken 2019 en dat betsjut dat we einlings sizze kinne; dit jier giet it gebeuren! Yn desimber hawwe we alle nammen fan de tonielspilers, koar en efterbân fertelle kinnen yn it doarpskrantsje. Yntusken binne ek de...

Ekstra foto’s by it doarpskrantsje

Yn it doarpskrantsje fan febrewaris 2019 stiet in artikel oer de Aldjiersploech. En fansels binne der noch folle mear moaie foto's fan it fjoerwurk en de Aldjiersploech!

Jiergearkomst Oranje en Heitelân

It bestjoer fan de Oranjeferiening "Oranje en Heitelân" noeget eltsenien fan herte út foar de jiergearkomst op woansdei 6 febrewaris om 20.00 oere yn de Skoalleseize Iepening troch de foarsitter Notulen fan de foarige ledegearkomste Jierferslach oer 2018 Finansjeel...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 19-06-19 - hele dag - Grijze container
  • 21-06-19 - 19:45 - Galaconcert fanfare Wilhelmina in Theater Sneek
  • 22-06-19 - 10:00 - KNKB Froulju | Nederlânsk Kampioenskip | Froulju ôfdieling
  • 22-06-19 - 19:00 - Opjefte ferskate aktiviteiten foar de Eastereiner feesten yn de Skoalleseize
  • 23-06-19 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. H. Strubbe, Wommels
  • 24-06-19 - hele dag - Studzjedei personiel de Foareker. Bern binne fry

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws