Nijs

Timmerdoarp 2018

Likket it dy leuk om in eigen hut te bouwen? Dat kin ek dit jier wér by swimbad de Klomp op 29 en 30 augustus. Sist yn groep 5 oan en mei 8, doch dan mei oan Timmerdoarp 2018. 2 dagen fan seagje en timmerje. Dit dochst yn lytse groepkes mei in begelieder. Timmerdoarp...

Poppekast foar bern 2-6 jier Bibleteek Wommels

Op 20 juny om 15.30 oere is der poppekast foar bern fan 2 oant 6 jier yn de bibleteek yn Wommels. It draait om Romke en de Snoezewoef. En ja, Romke kinne we yndied fan Tomke! De kosten binne 2 euro foar leden en 4 euro foar net-leden. De kaartsjes kinst keapje oan de...

Opjefte foar Smashtoernooi

Van maandag 9 t/m zaterdag 14 juli is Easterein wederom het toneel voor het meest gezellige tennistoernooi van Friesland en omstreken: het Smashtoernooi! Voor de 33ste keer zal er in Easterein gestreden worden om de felbegeerde titels, ditmaal in de categorieen HD4/5,...

Bûntejûn: ha jim al in akt betocht?

Bin jim al mei de tariedingen dwaande? It is samar safier. In akt fan de bûntejûn mei de doarpsfeesten mei maksimaal 5 minuten duorje. Opjaan kin op sneon 16 juny yn Skoalleseize....

Sneintejûnssjongen 3 juny

Op snein 3 juny is der wer in jûn mei folop musyk en sang yn de Martinitsjerke. Dizze kear wurdt de jûn fersoarge troch ús eigen muzykkorps ‘Wilhelmina’ mei solistyske meiwurking fan sjongeres Loekie Roosdorp. Loekie hat alris earder mei it korps in optreden...

Zondag 27 mei Muziekdienst en Kunstroute!

Komende zondag mogen we weer genieten van alle talenten die we als mensen gekregen hebben. De muzikale talenten komen in de dienst aan bod! Verschillende gemeenteleden en dorpsgenoten zijn gevraagd een nummer ten gehore te brengen: Sjoukje Heins met Paul Kool en...

Programma Kom nei Wommels 3 juny

Op 3 juny is der in soad te dwaan yn Wommels by it evenemint 'Kom nei Wommels'. Ek Covos, SDS en de Jeu de boulers fan Easterein dogge mei. Jim ek? Programma: 10.00 uur  start Greidhoeke kuiertocht, route 25 km 11.00 uur  start Greidhoeke kuiertocht, route 15 km Beide...

Promofilmke besichtiging tsjerke Easterein

Fan april oant en mei oktober is de Martinitsjerke yn Easterein alle freedtemiddeis te besjen. Yn de simmer kin dat ek op sneontemiddei. En dêr is no in prachtich promoasjefilmke foar makke. Sels de tsjerke besjen op oare dagen (mei in rûnlieding fan André Vink...

Sneintejûnssjongen yn de Martinitsjerke

Op snein 3 juny is der wér folop musyk yn de Martinitsjerke. De jûn wurd fersoarge troch it korps Wilhelmina mei meiwurking fan sjongeres Loekie Roosdorp.  Loekie hat alris earder mei Wilhelmina yn de Martinitsjerke spille, dat wie doe mei Gerrit Breteler en dat foel...

Sa leuk wie it keatskamp!

Omrop Fryslân kaam del by it Keatskamp fan KF Easterein dat 0p 30 april, 1 en maaie 2018 wie. De reportaazje dy't makke is wie hjoed te sjen by Hea! Sa leuk wie it keatskamp dus. Besjoch de...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 21-11-18 - hele dag - Grijze container
  • 21-11-18 - 20:00 - Ledegearkomst vv SDS yn de Skoalleseize
  • 22-11-18 - 19:00 - Crea Café yn Teakjes túnhûs
  • 24-11-18 - 17:30 - CoVos DS 1 - VC Sneek DS 4
  • 24-11-18 - 19:30 - CoVos HS 1 - VC Bolsward HS 1
  • 25-11-18 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. R. Praamsma Gedachtenis der ontslapenen

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws