Nijs

Poppa P Kindertheater yn Bibleteek Wommels

Op woansdei 10 oktober is der spesjaal foar de Berneboekewike in optreden fan Poppa P Kindertheater yn Bibleteek Wommels. Poppa P spilet 'Het vriendje van Professor P'. It is in nijsgjirrige en somtiden spannende berne foarstelling fol mei ferskes en teater. It is...

Kening op sokken

Beste doarpsgenoaten, Miskien hawwe jimme op’e dyk al wat heard, as net, mar wy rinne al in lytse 2 jier mei in idee rûn. No’t it idee steeds mear foarm krijt, is it tiid om jimme by te praten oer ‘KENING OP SOKKEN’ Dizze musical is yn 1997 skreaun troch wijlen Rients...

Skoalleseize ferbean terrein nei alle bûtenaktiviteiten

Beste mensen, Als Stichting de Skoalleseize willen wij nog eens melden dat het Skoalleseize terrein verboden is na alle buiten activiteiten die er plaats vinden. Helaas worden er dingen vernield en er wordt ook nog steeds gevoetbald wanneer dit niet mag. Uiteraard is...

Tsjerkenijs: De toren van Babel

Ergens dit najaar zult u het allemaal zien: onze oude vertrouwde toren in de steigers! Het zal vast een vreemd gezicht zijn: zo’n vreemde stellage om de oude muren heen. Alsof er opnieuw een toren wordt gebouwd… Wacht eens even: daar zit een verhaal aan vast! Werd er...

Berneboekewike yn Bibleteek Wommels: Kom erbij!

WOENSDAG 3 OKTOBER  - 15.00 uur - Opening Kinderboekenweek: Kom erbij! De feestelijke opening van de Kinderboekenweek! Er is van alles te doen: Vriendschapsbandjes maken – Maak een mooi armbandje voor je vriend(in) Taartje versieren – Verras je beste vriend(in) met...

Âld papier Easterein op sneon 6 oktober = 1 wike earder 

Tink derom: yn oktober wurdt it âld papier yn Easterein 1 wike earder ophelle! Dit is dus op sneon 6 oktober y.p.f. sneon 13 oktober. Wilhelmina docht mei oan it konkoers yn Zutphen op snein 18 novimber. Dêr binne wy al drok foar oan it oefenjen, mar yn it wykein fan...

Dorpsmusical de Kreake

Op 15/16/17 november 2019 wordt er in ús Martinikerk een musical opgevoerd die het verhaal van het doksaal (kreake) vertelt. Het geheel speelt zich af in het midden van 16eeeuw en centraal daarin staat de Grietman Sierck van Donia. Edelen, geestelijken, maar ook...

Viswedstrijd op de Skippersbuorren

Op zondag 30 september organiseert het bestuur van de Fûgelwacht Easterein weer haar gezellige en altijd spannende viswedstrijd op de Skippersbuorren. Vanaf 14.30 tot 16.00 is iedereen, jong en oud, lid of geen lid van de fûgelwacht, welkom om te strijden voor mooie...

Container op tiid by de dyk

Om't it sa waarm is, kin it wêze dat de gemeente Súdwest Fryslân de containers earder leech makket as oars. Se advisearje dêrom om de container om uterlik 07.00 oere op de opheldei by de dyk te setten.  

Skjinmaakaksje sleatskanten Easterein, Hidaard, Hartwert, Reahûs

Bêste minsken, Wat is it geweldich om te sjen dat de minsken út Easterein sa manmachtich de crowdfundaksje stipe hawwe om der foar te soargjen dat de sletten rûnom Easterein hekkele wurde. Mei syn allen kinne we no sjen dat de wurksumheden dêrfoar útein set binne. De...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 16-02-19 - hele dag - Voorjaarsvakantie BO en VO
  • 24-02-19 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. S. Ypma, Frentsjer
  • 24-02-19 - 16:00 - Bluescruise Easterein mei "Rightcoast Bluesband"
  • 27-02-19 - hele dag - Grijze container
  • 03-03-19 - 12:15 - Uitslaapdienst, Martinitsjerke
  • 05-03-19 - 14:00 - 60+ yn de Skoalleseize mei Wykagent T. Hoekstra

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws