Nijs

Utslaggen Smashtoernooi fia toernooi.nl

Van maandag 9 t/m zaterdag 14 juli is Easterein wederom het toneel voor het meest gezellige tennistoernooi van Friesland en omstreken: het Smashtoernooi! Voor de 33ste keer zal er in Easterein gestreden worden om de felbegeerde titels, ditmaal in de categorieen HD4/5,...

Skilpeinkonsert Wilhelmini’s en Wilhelmina

Als ôfslúting fan in prachtig moai seizoen mei u.o it ferassingskonsert foar de fam. Loor en it konsert mei Janneke Brakels, sille it jeugdorkest de Wilhelmini's ûnder lieding fan Joke Krist en fanfare Wilhelmina ûnder lieding fan Pieter Bosma wér in konsert...

Programma Nijsgjirrich Easterein 30 juny

Sneon 30 juni wurd foar de 8e kear Nijsgjirrich Easterein hâlden. In moaie gelegenheid om it eigen doarp wer ris better kennen te learen.  Der is wer in ferskaat oan dielnimmers. Eltse dielnimmer hinget de flagge út en der is in flyer mei de plattegrûn. De route is...

Oargelkonserten op it Hardorffoargel yn de Martinitsjerke

Ek yn 2018 binne der oargelkonserten op it prachtige Hardorffoargel in de Martinikerk te Easterein. De konserten begjinne om 20.00 oere en binne op tongersdeitejûn. Op 2 augustus is der in spesjale betinkings oargelkonsert Dr. Oepke Noordmans (18 juny 1871 - 05 feb....

Eastereiner feesten programma freed

8.00 LAWAAIOPTOCHT Nim jimme trommels, fluitsjes, deksels as oare ynstruminten mei sadat we Easterein wekker meitsje kinne!! 10.00 KOFJE DRINKE en oanslútend MATINEE mei BUTTERFLY! By ús 80 jierrich jubileum komt feestband Butterfly ús helpen om hjir wer in...

Eastereiner feesten programma tongersdei

Kommende tongersdei en freed binne de Eastereiner feesten. It programma sjocht der sa út: 8.00 Foar de skoalbern is der in MINI OPTOCHT. Se gean ferklaaid troch de buorren om jo op te heljen om nei de feesttinte te kommen. Opjaan is net nedich. Alles kin en alles mei!...

Moandei begjint it hekkeljen fan de Sebeare!

Beste ynwenners fan Easterein, Witte jim it noch,  de crowdfundaksje foar it befarber meitsjen fan de farwegen rûnom Easterein?! No, it is safier!! Leanbedriuw Okkema start moandei mei it hekkeljen fan de Sebeare!! Ein foarich jier wie it lan te wiet...en dêrnei...

Examenútslach VMBO/HAVO/VWO

Hjoed komt de útslach fan it examen binnen foar de learlingen fan it VMBO/HAVO en VWO. Yn ferbân mei de nije wet op de privacy, meie wy hjir gjin nammen mear publisearje. Fansels wolle wy alle 8 bern út Easterein dy't eksamen dien hawwe in protte sterkte tawiskje mei...

Littenseradiel collectie opgeruimd | Bibliotheek Wommels

Nu de gemeente Littenseradiel niet meer bestaat is ook onze Littenseradiel collectie verdwenen. De helft van de boeken gaat naar Tresoar in Leeuwarden en is dus altijd nog op te vragen.  Maar ook een groot deel komt vanaf maandag 11 juni in de verkoop. Belangstelling?...

Komst ek nei de bingo op freed 22 juny?

Bingo op freed 22 juny yn’e tinte. Bingo foar jong en âld! De entree is mar € 5 foar yn totaal 6 bingorondes mei meardere prizen per ronde. We hawwe foar hunderten euro’s oan prizen. Jo kinne bygelyks winne in kano, Blond servies, BBQ, fulde trolley mei gereedskip,...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 21-11-18 - hele dag - Grijze container
  • 21-11-18 - 20:00 - Ledegearkomst vv SDS yn de Skoalleseize
  • 22-11-18 - 19:00 - Crea Café yn Teakjes túnhûs
  • 24-11-18 - 17:30 - CoVos DS 1 - VC Sneek DS 4
  • 24-11-18 - 19:30 - CoVos HS 1 - VC Bolsward HS 1
  • 25-11-18 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. R. Praamsma Gedachtenis der ontslapenen

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws