Nijs

Update Kening op Sokken: twa foarstellings wer útferkocht

Nei't der ekstra kaarten beskikber kommen binne foar de foarstellingen fan Kening op Sokken, binne der alwer twa foarstellings útferkocht. Foar 31 maaie en 1 juny binne gjin kaarten mear beskikber. Foar 29 maaie en 2 juny binne noch wol kaarten te keap. Woansdei 29...

Opgave voor Smash-toernooi gestart

Het 34ste Smashtoernooi zal gehouden worden van 1 t/m 6 juli 2019. Zet deze week in je agenda om het meest gezellige tennistoernooi van Friesland en omgeving niet te missen! De inschrijving op Toernooi.nl is geopend en je kunt je opgeven voor...

Keatskamp giet de kriichsmacht yn!

It sit der alwer oan te kommen: keatskamp Easterein! En wol fan 1 maaie oan 3 maaie yn en om de Skoalleseize. It is de seisde kear dat we hjirmei yn aksje komme en ek dit jier sille we it kamp yn it tema jitte: de kriichsmacht. Dus al tigerjend de warming-up troch,...

Tennisles start weer vanaf 1 april

Dit jaar is TV Smash in zee gegaan met een nieuwe tennisschool, Tennisacademie Friesland. Zij zullen (wanneer de banen gereed zijn) de tennislessen gaan verzorgen vanaf maandag 1 april bij TV Smash. Iedereen kan zich vanaf nu opgeven via deze link. De mensen die nog...

Ekstra kaarten Kening op Sokken

De kaartferkeap fan Kening op Sokken gjit rap! MARRRRRRRRR...... Wy hawwe ekstra plakken kreëarje kinnen en der binne foar alle foarstellings wer kaarten beskikbar! Woansdei 29 maaie 20.00 oere Freed 31 maaie 20.00 oere Sneon 1 juny 20.00 oere Snein 2 juny...

Gep Bakker fynt 1e ljipaai Easterein

Gep Bakker hat op tongersdei 14 maart om goed 16.30 it 1e ljipaai fan de fûgelwacht Easterein fûn. Op de bou fan Hilhorst hie Gep in twake. Dérmei is foar de aaisykers fan Easterein it iepen fjild slúten en begjint foar hun de neisoarch. It 1e jeugdaai fan Easterein...

Ferdivedaasje op freed: rouwsieraden

Ferdivedaasje op freed over rouwsieraden ging helaas niet door op 1 maart. by de Bibliotheek in Wommels. Gelukkig kunnen we een nieuwe datum prikken: op vrijdag 15 maart komt Ysbrandt van Slooten vertellen over rouwsieraden en de gebruiken die erbij horen. Van 16.00 -...

Freddy en Pieter sille in boek skriuwe oer Springsteen

Freddy Scheltema en Pieter de Boer binne op syk nei unieke en bysûndere ferhalen oer konserten fan de Amerikaanske sjonger Bruce Springsteen. Dizze ferhalen sille se bundelje yn in in boek dat Freddy skriuwe sil. It idee is betocht ûnder it genot fan in gléske bier....

Ek handich

Doarpsaginda

  • 19-06-19 - hele dag - Grijze container
  • 21-06-19 - 19:45 - Galaconcert fanfare Wilhelmina in Theater Sneek
  • 22-06-19 - 10:00 - KNKB Froulju | Nederlânsk Kampioenskip | Froulju ôfdieling
  • 22-06-19 - 19:00 - Opjefte ferskate aktiviteiten foar de Eastereiner feesten yn de Skoalleseize
  • 23-06-19 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. H. Strubbe, Wommels
  • 24-06-19 - hele dag - Studzjedei personiel de Foareker. Bern binne fry

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws