Nijs

Covos ds 1 op 14-05 in de finale hoogste klasse regiocompetitie

Covos ds 1 op 14-05 in de finale hoogste klasse regiocompetitie

SNEEK/EASTEREIN- Een unieke gebeurtenis voor het Friese volleybal. Twee Friese teams, namelijk Covos uit Easterein bij de dames en Lokomotiv Hydra uit Sneek bij de heren, staan in de finale van de hoogste klasse van de regio bekercompetitie...

Aksje foar Voedselbank Boalsert op 17 maaie

Aksje foar Voedselbank Boalsert op 17 maaie

Op tiisdei 17 maaie o.s. wol de diakony, mei in grutte groep frijwilligers,  wer in ynsammelingsaksje foar de voedselbank fan Boalsert hâlde. Tusken 18.30  en 19.30 kinne jim ús ferwachtsje. Wy hoopje fansels dat it, lykas foargeande jierren, wer in grut...

Ek meidwaan oan Iepen Tún en sa op 9 july?

Ek meidwaan oan Iepen Tún en sa op 9 july?

It is al wer in pear jier lyn dat we “Iepen tún en sa” (Nijsgjirrich Easterein) yn Easterein hân ha. No wolle we dit wer opnij organisearje. Sneon 9 juli fan 11.00 -17.00 oere binne der wer ferskate túnen te besjen en in hiel soad oare dingen yn Easterein. Tink oan de...

Utnûging gearkomste takomstige wenningbou op 18 maaie

Utnûging gearkomste takomstige wenningbou op 18 maaie

It bestjoer fan Doarpsbelang Hald Faasje noeget jim út om meielkoar te praten oer winsken en ideëen rûnom takomstige wenningbou yn Easterein op woansdei 18 maaie, jûns 20.00 oere bij Bergsma Easterein. Fan jim as ynwenners wolle we graag heare hoe’t jim tsjin de...

Easterein iepent digitaal doarpsargyf

Easterein iepent digitaal doarpsargyf

Fanôf freed 22 april is  www.easterein.argyf.nl  “live”. It begjin fan it doarpsargyf fan Easterein kin dan besjoen wurde. De útbou folget en ek de ynteraksje kin begjinne, want elk kin der oan meiwurkje. It Doarpsbelang Easterein hat it inisjatyf naam foar it...

Programma Keningsdei

Programma Keningsdei

Programma:09.00 oere:We begjinne de dei feestlik mei it korps Wilhelmina, dat spilet op ferskate plakken yn it doarp. 09.00 – 12.30 oere: GaragesaleYn it kader fan MEUK IS LEUK!! Set jimme guod bij de dyk as yn de garage by minder waar. Jou dy op by Anneke fia...

Fenne Sijbesma fynt 1e ljipaai jeugd

Fenne Sijbesma fynt 1e ljipaai jeugd

Fenne Sijbesma hat sneontemoarn 26 maart nét 1, nét 2, nét 3 maar 4 1e ljipaaien fan de légere skoalle fûn. It broed leit yn in stikje kruidenrijk gérslân fan boer Bonnema op Meilahúzen. Kommende wike sil ús nije jeugdkoordinator Bauke Dijkstra nei de légere skoalle...

Straat in nieuwbouwplan Easterein krijgt de naam Branjewâl

Straat in nieuwbouwplan Easterein krijgt de naam Branjewâl

De naamgevingscommissie Súdwest-Fryslân stelt voor om een nog nieuw aan te leggen straat in Easterein ‘Branjewâl’ te noemen. Het college van B&W stemde hiermee in op 8 maart 2022. Nieuwbouwwoningen Projectontwikkelaar Buro Kok uit Bolsward diende een plan in voor...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 01-10-22 - 18:00 - CoVos DS 1 - S.V.W. DS 1
  • 01-10-22 - 20:00 - CoVos HS 1 - BEO HS 1
  • 02-10-22 - 13:00 - F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Singapore)
  • 04-10-22 - 07:00 - Ald papierkontainer
  • 05-10-22 - 07:00 - Grize kontainer restôffal
  • 08-10-22 - hele dag - Ynsammeling âld izer troch Wilhelmina Easterein
  • 08-10-22 - 14:30 - SDS 1 - DWP 1
  • 09-10-22 - 06:00 - F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Japan)

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws