Nijs

Stim op Nadja Sixma foar Miss Teen of Friesland

Stim op Nadja Sixma foar Miss Teen of Friesland

Nadja Sixma fan it Risplân is finalist fan Miss Teen of Friesland 2020. De missen moatte no promoasje meitsje fia harren lokale en sosjale media om safolle moglik stimmen byelkoar te krijen. Dizze stimmery teld foar 20% mei yn it einoardiel fan de jury. Er kin stimd...

Utnûging jiergearkomste KF Easterein

Utnûging jiergearkomste KF Easterein

It bestjoer fan KF Easterein wol wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op woansdei 11 maart 2020 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”....

Toanielferieniging Fuort Mar Los spilet ‘De kat yn de kelder’

Toanielferieniging Fuort Mar Los spilet ‘De kat yn de kelder’

Toanielferieniging Fuort Mar Los spilet ‘De kat yn de kelder’ yn restaurant Bergsma op 28 en 29 febrewaris om 20.00 oere. Majoar Evaris Tanghe lit, bot tsjin de sin fan syn ‘soere’ suster Serafine, de kânsearme húshâlding De Kat tydlik yn de kelder fan syn hûs wenje,...

Fûgelhúske bouwe yn Bibleteek Wommels

Fûgelhúske bouwe yn Bibleteek Wommels

Op freed 21 febrewaris kinne bern fan 7 - 10 jier in fûgelhúske bouwe yn de bibleteek yn Wommels. Mei in bouplaat fan hout setst in fûgelhûs yn ekoar dy'tst dêrnei fersiere kinst. Tiid: 15.00 oere Leden € 2,- | Niet-leden € 4,- Let op! Der kinne maksimaal 10 bern...

Pubquiz op 13 maart

Pubquiz op 13 maart

Vanuit de kerk zijn we bezig met de voorbereidingen voor de pubquiz! Bij deze pubquiz worden in groepjes vragen beantwoord, waarbij de vragenrondes verschillende vormen hebben (algemene vragen, puzzels, muziekvragen, etc.). De vragen hebben o.a. te maken met de bijbel...

Ondernemersfonds 2020: dien een aanvraag in

Ondernemersfonds 2020: dien een aanvraag in

Ook voor 2020 kunt u weer aanvragen indienen bij het  Ondernemersfonds van de gemeente Súdwest Fryslân. Aanvragen kunnen uiterlijk worden ingediend voor 9 maart a.s. uitsluitend via http://www.ondernemersfondsswf.nl/trekkingsgebieden.php Tijdens de...

Kerkbalans

Kerkbalans

Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk. Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Waar onder andere wij ook als kerk aan mee doen. Naast het college van kerkrentmeesters helpen er een aantal vrijwilligers mee om geld in te...

Nije Tomke-utdielboekje leit klear in de Biblioteek

Nije Tomke-utdielboekje leit klear in de Biblioteek

It nijste útdielboekje fan Tomke is klear! Tidens de Nasjonale Foarlêsdagen (22 jannewaris oant en mei 1 febrewaris) wurdt dit boekje fergees útdield yn de biblioteken. It boekje hat as titel ‘Tomke is in sterke man’. Yn it boekje stiet in foarlêsferhaaltsje, in...

Lêzing oer de Martinitsjerke Easterein

Lêzing oer de Martinitsjerke Easterein

Op snein 26 jannewaris om 15.00 oere sil âld Eastereiner dhr. J. Hiemstra in lêzing hâlde oer de skiednis fan de Martinitsjerke fan Easterein. Dizze lêzing oer de tsjerke út de 14e iuw sil plakfine yn de Tsjerke. Dizze prachtige ienbeukige tsjerke (kulturiel erfguod)...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 19-09-20 - 14:30 - SDS 1 - Workum 1
  • 20-09-20 - 12:00 - Slotpartij KF Easterein Senioren
  • 23-09-20 - hele dag - Ynleverje kopij doarpskrantsje (oktober)
  • 23-09-20 - 07:30 - Restafval. Grijze container
  • 27-09-20 - 16:00 - Bluescruise Eastersnein mei Thomas Toussaint band
  • 30-09-20 - 07:30 - GFT. Groene container
  • 03-10-20 - 14:30 - SDS 1 - Oudehaske 1

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws