Nijs

Ald papier sels by de kontener bringe

Ald papier sels by de kontener bringe

Yn ferbân mei it koronafirus en de maatregels fan it Ryk wurdt der op sneon 11 april gjin âld papier ophelle.Om de foarried by jimme thús net oprinne te litten, freegje wy jim it âld papier by de konteners te bringen. Dizze stean op it yndustryterrein op hichte fan...

Sander Velzen fynt it 1e ljipaai jeugd

Sander Velzen fynt it 1e ljipaai jeugd

Foar de 2e kear op rige fynt Sander Velzen it 1e ljipaai fan de jeugd. Dizze betûfte aaisyker fûn it 1e aaike op de mais by Bonnema op Meilahúzen. Hjirmei is it rayon fan Easterein slúten foar eltsenien en begjint de neisoarch.

Wér blieuwt it 1e ljipaai fan de jeugd

Wér blieuwt it 1e ljipaai fan de jeugd

Elts jier yn maart giet master Hingst mei Doede Kooistra nei de légere skoalle om de jeugd waarm te meitsje om it lân yn te gean op syk nei it 1e ljipaai fan de jeugd oant en mei 12 jier. Troch it caronafyrus koe dit spittiche genoch dit jier net trochgean. wat wol...

Easterein en corona

Easterein en corona

Ek yn Easterein giet hieltyd mear net troch fanwegen it coronavirus. We witte net krekt hoe aktueel de aginda dêrtroch is. Hâld der dus rekken mei dat aginda-items mooglik net troch geane. Folgje de advizen fan it RIVM. Besjoch...

Trucktour Súdwest Fryslân op 5 septimber 2020

Trucktour Súdwest Fryslân op 5 septimber 2020

Op zaterdag 5 september 2020 is het zover, dan vindt dé Trucktour van Súdwest Fryslȃn plaats. Trucktour Súdwest Fryslȃn is een evenement voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking. Op deze dag maken een team van vrijwilligers en sponsoren het voor...

Flessenbonnen foar de Poaskepôle

Flessenbonnen foar de Poaskepôle

Yn de moanne April kinne jimme de flessenbonnen fan de Jumbo yn Wommels yn de bus dwaan dy't njonken it emballageapparaat hinget. De opbringst giet nei de pjutterboartersplak "De Poaskepôle" te Easterein. Alfést tige tank!!!!

Pubquiz

Pubquiz

Vanuit de kerk zijn we bezig met de voorbereidingen voor de pubquiz! Bij deze pubquiz worden in groepjes vragen beantwoord, waarbij de vragenrondes verschillende vormen hebben (algemene vragen, puzzels, muziekvragen, etc.). De vragen hebben o.a. te maken met de bijbel...

Stim op Nadja Sixma foar Miss Teen of Friesland

Stim op Nadja Sixma foar Miss Teen of Friesland

Nadja Sixma fan it Risplân is finalist fan Miss Teen of Friesland 2020. De missen moatte no promoasje meitsje fia harren lokale en sosjale media om safolle moglik stimmen byelkoar te krijen. Dizze stimmery teld foar 20% mei yn it einoardiel fan de jury. Er kin stimd...

Utnûging jiergearkomste KF Easterein

Utnûging jiergearkomste KF Easterein

It bestjoer fan KF Easterein wol wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op woansdei 11 maart 2020 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”....

Toanielferieniging Fuort Mar Los spilet ‘De kat yn de kelder’

Toanielferieniging Fuort Mar Los spilet ‘De kat yn de kelder’

Toanielferieniging Fuort Mar Los spilet ‘De kat yn de kelder’ yn restaurant Bergsma op 28 en 29 febrewaris om 20.00 oere. Majoar Evaris Tanghe lit, bot tsjin de sin fan syn ‘soere’ suster Serafine, de kânsearme húshâlding De Kat tydlik yn de kelder fan syn hûs wenje,...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 02-12-20 - 07:30 - Restafval. Grijze container
  • 09-12-20 - 07:30 - GFT. Groene container
  • 12-12-20 - 09:15 - Oud papier word opgehaald door Wilhelmina
  • 16-12-20 - 07:30 - Restafval. Grijze container
  • 16-12-20 - 19:00 - Passage yn de Skoalleseize
  • 20-12-20 - 16:00 - Bluescruise Eastersnein mei Greyhound bluesband

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws