Nijs

Praat mei op de doarpsjûn op 3 maaie

Praat mei op de doarpsjûn op 3 maaie

Praat mei oer de takomst fan Easterein!  Kom op 3 Maaie om 20:00 oere nei Kafe Bergsma  (ynrin fanôf 19:30 oere). De kofje stiet klear! Kom allegear!  Doarpsbelang Hald Faesje Easterein

Utnûging jubileumkonsert Wilhelmina

Utnûging jubileumkonsert Wilhelmina

Al 125 jier wurdt der mei grut entûsjasme muzyk makke troch fanfare Wilhelmina Easterein. Dat fertsjinnet in feestje fansels. Wilhelmina nûget jim fan herte út foar harren jubileumkonsert op sneon 1 april om 20.00 oere yn Café Bergsma (Sibadawei 2 yn Easterein)....

Utnoeging ledegearkomst KF Easterein op 29 maart

Utnoeging ledegearkomst KF Easterein op 29 maart

Bêste minsken,Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan KeatsferieningEasterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen.De gearkomste sil plakfine op woansdei 29 maart 2023 om 20.00 oere yn de SkoalleseizeWurklist:...

Jasper Huitema fynt 1e jeugd ljipaai fan Fryslan

Jasper Huitema fynt 1e jeugd ljipaai fan Fryslan

De 9 jierige Jasper Huitema fan it Skilplein hat op 17 maart it 1e jeugd ljipaai fan Fryslan fûn. Hy wie mei Gerard fan Asselt oan it sykje yn it lân fan Stefan Strikwerda oan de Stittenserleane. Jasper hat út hannen fan deputearre Hoogland it sulveren polse krigen....

Jan Flapper fynt 1e ljipaai fan de fûgelwacht Easterein

Jan Flapper fynt 1e ljipaai fan de fûgelwacht Easterein

Op freed 17 maart om 07.16 hat Jan Flapper it 1e ljipaai fan fûgelwacht Easterein fûn. It ljipaai lei by de plasdras fan mts. Bouma. It ljipaai lei hast ûnder syn rút want Jan wennet sels op Trijehúzen. It frije fjild fan Easterein is foar de senioaren sletten. De...

Boekstartochtend en A la Regina in de bieb

Boekstartochtend en A la Regina in de bieb

Woensdag 15 maart is er weer de maandelijkse Boekstartochtend vanaf 10 uur in de bibliotheek in Wommels. Kom langs met je baby/kindje en laat je voorlezen en voorlichten. Deze keer zijn ook “A la Regina” haar babyspullen en cadeaus aanwezig in de bibliotheek zodat je...

Natoerdei foar bern yn Tsjerne op 2 maart

Natoerdei foar bern yn Tsjerne op 2 maart

Kom fergees fûgelhúskes bouwen of blommebommen meitsjen yn de Tsjerne. Dat kin op tongersdei 2 maart fan 14.00 - 17.00 oere. Kinst dy oanmelde (foar 28 febrewaris) fia info@detsjerne. Komst ek?

Kom koffiedrinken en help de aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije

Kom koffiedrinken en help de aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije

Komende woensdag 22 februari koop je in de bibliotheek koffie/thee met eigengemaakt baksel erbij. Kosten zijn €2,50 per persoon. De gehele opbrengst gaat naar de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De Syrische Roshin komt samen met haar man iedere week...

Lezing over ontwikkelingshulp aan boeren in Nepal en India

Lezing over ontwikkelingshulp aan boeren in Nepal en India

Tjeerd Dijkstra zal komende zondag in It Tsiispakhûs aan de hand van dia's vertellen over hoe het leven van melkveehouders en hun gezinnen in Nepal en India er uit ziet. Hij neemt ons mee op een tocht door de jungle, laat de zonsopkomst in het Himalayagebergte zien en...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 06-10-23 - 20:00 - Ynblaze troch Tryater en Wilhelmina, Bergsma Easterein
  • 07-10-23 - 20:00 - Ynblaze troch Tryater en Wilhelmina, Bergsma Easterein
  • 08-10-23 - 10:00 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming
  • 08-10-23 - 15:00 - Ynblaze troch Tryater en Wilhelmina, Bergsma Easterein
  • 08-10-23 - 19:00 - F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Quatar)
  • 11-10-23 - 08:00 - Griene kontainer GFT

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws