Nijs

Nijsbrief gemeente Súdwest-Fryslân

Nijsbrief gemeente Súdwest-Fryslân

Earder krigen ynwenners fan de gemeente Súdwest-Fryslân in papieren nijsbrief 'Mei de doar yn hûs' yn de brievebus. Dat hâldt op. It goede nijs is dat der wol in oare nijsbrief komt, in digitale. Dy kinst dus lêze op de kompjûter, laptop, tablet of smartphone. Sa wol...

Foarried bier moat efkes fuort

Foarried bier moat efkes fuort

Beste minsken yn Easterein, Wommels en omjouwing, foutballers, keatsers en elkenien dy’t gebrûk makket fan de Skoalleseize.Ek wij as bestjoer fan de Skoalleseize ha uiteraard nog altiten te meitsjen mei ’t ferfelende Corona virus, en der troch ek ús gebrûkers. Spitich...

Ald papier: sels yn de kontainer bringe (7-9 jannewaris)

Ald papier: sels yn de kontainer bringe (7-9 jannewaris)

Âld papier yn jannewaris graach wer sels yn de kontainer bringe! De kontainers steane wer op it yndustryterrein fan tongersdei 7 jannewaris 9.00 oere oant sneon 9 jannewaris 12.00 oere. Yn ferbân mei it koronafirus en de maatregels fan it Ryk wurdt der op sneon 9...

Ald papier wurd ophelle.

Ald papier wurd ophelle.

Op sneon 12-12-2020 komt Fanfare Wilhelmina it âld papier gewoan mei de trekker en wein ophelje. Fanôf 09.15 ride se troch it doarp. Graach goed ynpakke en gjin lege doazen by de dyk sette.

Verkeersafsluiting deel Súdhoeke vanaf 7 december

Verkeersafsluiting deel Súdhoeke vanaf 7 december

Vanaf maandag 07 december tot en met vrijdag 18 december 2020 is een deel van de Súdhoeke, tussen de rijbaan Slachte en het dorp Wommels, afgesloten voor het doorgaand verkeer.  Om welke werkzaamheden gaat het? Aan een deel van de Súdhoeke, tussen de rijbaan Slachte...

Bibleteek Wommels wer iepen

Bibleteek Wommels wer iepen

Sûnt freed 20 novimber is de bibleteek yn Wommels wer gewoan iepen. Dus op moandei en freed fan 14.00 - 18.00 oere en op woansdei fan 10.00 - 18.00 oere. Ek it Taalhuis sil woansdei wer los. Om mei ús allen sûn te bliuwen, jilde de neikommende regels: fan de doar ôf...

Nije direkteur op de Foareker

Nije direkteur op de Foareker

Op 1 jannewaris 2021 sil Jan Keuning, de directeur fan de basisskoalle de Foareker mei pensioen. It team hat yn gearwurking mei it bestjoer socht nei in ferfanger en dat wurd mevr. Lineke Bakker. Mevr. Bakker is al in skoft direkteur by de stifting. Sa hat se...

Ald papier by de kontainer bringe

Ald papier by de kontainer bringe

Yn ferbân mei it Coronafirus en de maatregels fan it ryk, wurd er sneon 14 novimber gjin âld papier ophelle troch Wilhelmina. Om de foarried thús net oprinne te litten, wurd er frege om it âld papier by de kontainer te bringen. Dizze stean op it industrieterrein by T....

Wommels, verkeersafsluiting deel Slachte, 10-11 t/m 13-11 2020

Wommels, verkeersafsluiting deel Slachte, 10-11 t/m 13-11 2020

Vanaf dinsdag 10 november t/m vrijdag 13 november 2020 is een deel van de Slachte bij Wommels  afgesloten voor het doorgaande verkeer.  Om welke werkzaamheden gaat het? Aan een deel van de Slachte vinden bermwerkzaamheden plaats. Zijn er verkeersmaatregelen? Gedurende...

Financiële steun voor maatschappelijke instellingen

Financiële steun voor maatschappelijke instellingen

Maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân met financieel nadeel door Covid-19 kunnen vanaf nu een gemeentelijke subsidie aanvragen. De overheidsmaatregelen om het coronavirus onder controle te houden, hebben enorme financiële gevolgen voor organisaties in de...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 25-06-21 - 20:00 - Bingo, zwembad De Klomp en online (zie bericht 16/06 op deze website)
  • 29-06-21 - 07:30 - Ald papierkontainer
  • 30-06-21 - 07:30 - Grize container restôffal
  • 02-07-21 - 16:00 - Federaasje jeugd, KF Easterein (kabouters, welpen, pupillen, skoaljeugd, jonges, famkes, junioaren)
  • 04-07-21 - 12:00 - Ledenpartij, KF Easterein (manlju f.f., froulju f.f.)
  • 07-07-21 - 07:30 - Griene kontainer GFT

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws