Nijs

Aldjiersploech Easterein wol nét oer 1 nacht iis.

Aldjiersploech Easterein wol nét oer 1 nacht iis.

De âldjiersploech Easterein wol nét lykas it kabinet oer ien nacht iis gean om in klimaatkrisis út de wei te gean. De mannen fan de âldjiersploech Easterein hawwe it byld fan de reedriders boppe Aldtsjerk weihelle. Se skrieuwe dat we yn maart op ús snelheid lette...

Ald en nij yn Easterein

Ald en nij yn Easterein

De Tsjerne en de Aldjiersploech Easterein fûnen it tiid foar wat aksje yn it doarp mei Ald en Nij. En dêrom hawwe se harren krachten bondele en hope se in moaie dei en nacht foar Easterein te fersoargjen. Hoe sjocht de Eastereiner top 100 der út?Foar- en útsitte:...

Bieb Wommels: uitleen van spellen en poppendokter

Bieb Wommels: uitleen van spellen en poppendokter

Volgend jaar leent bibliotheek Wommels educatieve spellen uit. Op vrijdagmiddag 3 januari is de openingshandeling om 15.00 uur. Aansluitend is er een spellenmiddag. Kom langs en speel mee. Rummikub, Qwixx, Keezen aan de tafels voor 12+. Twister voor de jeugd en bowlen...

Wijziging ophaaldata afvalcontainers

Wijziging ophaaldata afvalcontainers

In verband met de komende feestdagen is er in december en januari een wijziging in het ophalen van de grijze en groene container. Op woensdag 18 december wordt de grijze container opgehaald en op zaterdag 21 december de groene container. Op woensdag 25 december en...

Kommende sneon 14 dec. Ald papier

Kommende sneon 14 dec. Ald papier

Oars als yn it doarpskrantsje fermeld stiet hellet Wilhelmina Easterein kommende sneon 14 desimber fanôf 09.15 it âld papier op.

Ferslach Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai

Ferslach Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai

De 10e edysje fan it Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai is fantastysk ferrûn! De organisaasje ferrûn sa soepel as wat. Alle teams op tiid klear foar de folgjende wedstriid, in soad wille, alle útslachbriefkes waarden kreas by de wedstriidlieding...

Krystgala yn de Tsjerne

Krystgala yn de Tsjerne

Op 20 en 21 desimber is der in in !🎄Krystgala🎄yn De Tsjerne! We toverje de Tsjerne om yn krystsfear. freed 20 desimber, 18.30 - 20.00 oere: Groep 1 o/m 6sneon 21 desimber, 20.00 - 21.30 oere: Groep 7 en 8sneon 21 desimber, 21.45 - 01.00 oere: Fan ôf 1e klasse Komst ek...

Wrâldljochtsjesdei op 8 desimber

Wrâldljochtsjesdei op 8 desimber

Eltse 2e snein yn desimber wurdt Wrâldljochtsjesdei  hâlden.  Op dizze dei, om 19.00 oere, stekke minsken oer de hiele wrâld in kears oan om ferstoarne bern (jong en âld) te betinken. De wrâld wurdt sa letterlik efkes wat ljochter foar minsken dy’t in bern,...

Iepen dei mûne Rispens

Iepen dei mûne Rispens

Op snein 24 novimber organisearret de mûnestifting Sûdwest-Fryslan de pleatselijke mûnedei. 25 mûnes yn Sûdwest-Fryslân iepenje dan harren doarren. Ek ús eigen poldermûne Rispens is fan 11.00 oent 16.00 oere iepen. Mûner Ruurd Jacob Nauta wol jim dan alles fertelle...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 01-04-20 - 07:30 - GFT. Groene container
  • 08-04-20 - hele dag - Studiedag de Foareker. Bern binne fry
  • 08-04-20 - 07:30 - Restafval. Grijze container
  • 11-04-20 - 09:15 - Oud papier word opgehaald door Wilhelmina
  • 15-04-20 - 07:30 - GFT. Groene container
  • 15-04-20 - 19:00 - Passage yn de Skoalleseize

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws