Nijs

Foarljochtingsbyienkomst oer oanlis fan glêstried (glasvezel)

Foarljochtingsbyienkomst oer oanlis fan glêstried (glasvezel)

Oan alle ynwenners fan Easterein en bûtengebiet, Freed 14 juni 19.30 oere is yn Café Bergsma in foarljochtingsbyienkomst oer de oanlis fan it Glêstriednetwurk yn ús gemeente Súdwestfryslân. Doarpsbelang Hald Faesje ropt elkenien op om hjir hinne te gean om jim goed...

Sara en Lisa winne ‘SjONG’, Tara en Nynke tredde

Sara en Lisa winne ‘SjONG’, Tara en Nynke tredde

Mei it nûmer 'Dreamelân' hawwe Sara Orsele n Lisa Sijbesma SjONG 2019 wûn. Dreamelân is in oersetting fan 'A million dreams', in nûmer út de film The Greatest Showman. "Jim brochten it sá moai, jim rekken ús rjocht yn it hert", sei de sjuery oer harren optreden. Tara...

34e Smashtoernooi

34e Smashtoernooi

Fan 1 o/m 6 july wurd op de tennisbanen fan TV Smash it 34e Smashtoernooi hâlden. Opjefte foar dit toernooi kin fanôf no fia de site fan de tennisferiening. Opjefte kin foar de neikommende kategorieen: Heren Dubbel 4/5Heren Dubbel 6/7Dames Dubbel 5/6Dames Dubbel...

Tweede editie Swit&Sit Rin in Itens

Tweede editie Swit&Sit Rin in Itens

Zaterdag 15 juni 2018 wordt de 2e editie van de Swit&Sit Rin georganiseerd worden. Drie thema’s staan hierbij centraal: Mienskip, bewegen en gezelligheid. Earst switte, dan sitte Toen vier enthousiaste amateur- hardlopers in Itens onafhankelijk van elkaar opperden...

Tennis met een kennis toernooi

Tennis met een kennis toernooi

Misschien kennen jullie iemand die het erover heeft om eens een balletje te gaan slaan. Of misschien wil je het zelf eens proberen.  Tijdens "tennis met een kennis toernooi" leer je onze vereniging kennen en de tennissport ontdekken. Iedereen is welkom! Ook...

Foarlêze en sjonge yn de bibleteek yn Wommels

Foarlêze en sjonge yn de bibleteek yn Wommels

Misschien kennen jullie iemand die het erover heeft om eens een balletje te gaan slaan. Of misschien wil je het zelf eens proberen.  Tijdens "tennis met een kennis toernooi" leer je onze vereniging kennen en de tennissport ontdekken. Iedereen is welkom! Ook...

19 maaie: ôfskie dûmny Riemer Praamsma

19 maaie: ôfskie dûmny Riemer Praamsma

Op 22 maaie fan 15.30 - 16.00 uur kinne bern fan 0 oant 6 jier wer genietsje fan de moaie ferhalen fan Tomke en dêrnei ferskes sjonge en muzyk meitsje yn de Bibliotheek yn Wommels. It wurdt fersoarge troch Hinke van het Muziekbeestje. Foar bern fan 0 oant 6 jaar Leden...

Update Kening op Sokken

Update Kening op Sokken

Veel Eastereiners hebben de afgelopen jaren op de een of andere manier waardevol contact gehad met onze dominee, Riemer Praamsma. Na 9 jaar en 9 maanden trouwe dienst neemt Riemer afscheid van onze gemeente i.v.m. zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente van...

Coderdojo on tour 1 maaie yn bibleteek Wommels

Coderdojo on tour 1 maaie yn bibleteek Wommels

Bêste doarpsgenoaten, Hjir wer in update oer ‘Kening op sokken’. At jimme dit lêze, binne wy al ticht op de foarstellings. Wat is der in soad bard en wat in enerzjy sit der yn alle belutsen minsken. De spilers binne ûndertusken ferhúze fan de loads by Tjeerd en Mattie...

Eastereiner audysjes SJONG online

Maak kennis met programmeren door een Code Uur te doen. Leer programmeren met Anna en Elsa van Frozen, ruimtestrijders in Star Wars of in een Minecraft omgeving. Meedoen is helemaal gratis, je hoeft je alleen maar even aan te melden op coderdojo-marenfean.nl/ontour...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 13-07-19 - hele dag - Zomervakantie BO en VO
  • 21-08-19 - hele dag - groene container
  • 24-08-19 - 10:00 - KNKB Manlju 50+ A + B | Skoalleseize
  • 28-08-19 - hele dag - grijze container
  • 28-08-19 - hele dag - kopij doarpskrantsje septimber
  • 30-08-19 - 18:00 - Nachtkeatsen jongerein + slotjûn | Skoalleseize

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws