Nijs

Ferslach 9e Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai

Freed 23 novimber 2018wie de 9e edysje spile fan it Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai. Dit kear noch mei stipe fan Gemeente Littenseradiel, mar yn de nije Gemeente Súdwest-Fryslân! It (wol hast) maksimale oantal fan 18 teams wiene tige sportyf,...

Yntocht Sinterklaas en Swarte pieten

Sneon 24 novimber is it safier. Om goed 13.30 sil Sinterklaas en syn swarte pieten oankomme op de Skippersbuorren. Hoe dat barre sil is elk jier wér in ferrassing mar dat it wér in spektakulêre yntocht wurd dér binne we wis fan. Nei de yntocht op de Skippersbuorren...

Dansend op weg naar Kerst

Zondag 2 december begint de Adventstijd. De kinderen nemen daarbij het voortouw met een dans, die ze met Nathalie Oliveiro hebben ingestudeerd op de dansgroep. Tijdens de kindernevendienst beginnen ze diezelfde zondag met het maken van een heuse kerststal. De engel is...

Programma 60+

It programma foar de 60+ is wér rûndielt yn Easterein en omkriten. Ofrûne tiisdei wie de 1e kear mei Dhr. J. Klimstra út Kimswerd. De 2e kear 60+ is op tiisdei 15 jannewaris. Dan komme The Monday Notes út Hearrefean. 3 muzikanten mei akkordeon en sang-basgitaar dy jim...

Famyljekonsert mei twa Eastereiners yn Snits

Op 8 en 9 desimber is der wer in leuk famyljekonsert yn Theater Sneek. Ek twa Eastereiners dogge mei: Siebo Boersma en Stern Kok. De foarstelling hjit Swing with Santa. It is in konsert foar it hiele gesin, om yn de feeststimming te kommen, mei bekende evergreens en...

Try-Out Concert Wilhelmina bij Noflik Easterein

Op snein 18 novimber stapt fanfare Wilhelmina yn de bus nei it moaie teater De Hanzehof yn Zutphen.  Wy sille dêr meidwaan oan it bondskonkoers fan de MBGF. Foar ús dirigint Pieter Bosma is dit de lêste kear dat hy de muzikale ‘maestro’ fan Wilhelmina is. Hy giet foar...

‘Nijntje op de boerderij yn Bieb Wommels

Op woansdei 7 novimber is der om 15.00 oere 'Nijntje op de boerderij' yn de Bibleteek yn Wommels. Bern oant 5 jier kinne dan tegearre mei Het Muziekbeestje dûnsje, sjong en muzyk meitsje. Kosten binne 2 euro foar leden en 4 euro foar net-leden.

Ek handich

Doarpsaginda

  • 16-02-19 - hele dag - Voorjaarsvakantie BO en VO
  • 24-02-19 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. S. Ypma, Frentsjer
  • 24-02-19 - 16:00 - Bluescruise Easterein mei "Rightcoast Bluesband"
  • 27-02-19 - hele dag - Grijze container
  • 03-03-19 - 12:15 - Uitslaapdienst, Martinitsjerke
  • 05-03-19 - 14:00 - 60+ yn de Skoalleseize mei Wykagent T. Hoekstra

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws