Nijs

Keatskamp op 2 en 3 maaie

Keatskamp op 2 en 3 maaie

Foar de 11de kear sil KF Easterein in keatskamp organisearje foar kabouters, welpen, pupillen en skoaljeugd. It is foar de bern fan keatsferiening Easterein en Wommels. It tema is dit jier ‘It wylde westen’. It keatskamp sil plakfine op tongersdei 2 en freed 3 maaie...

N359 tussen Bolsward en Winsum twee weekenden afgesloten

N359 tussen Bolsward en Winsum twee weekenden afgesloten

BAM Infra werkt in opdracht van provincie Fryslân aan de N359 tussen Bolsward en Leeuwarden. De drie onderdoorgangen maken de weg veiliger. De onderdoorgang bij Bolsward-Noord is sinds december 2023 in gebruik.  Stand van zaken Burgwerd en Wommels-Noord Bij Burgwerd...

Utnoeging ledegearkomst KF Easterein

Utnoeging ledegearkomst KF Easterein

Bêste minsken,Hjirby wolle wy jimme fan herte útnûgje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein.Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen.De gearkomste sil plakfine op woansdei 20 maart 2024 om 20.00 oere yn ‘e SkoalleseizeWurklist:...

1e ljipaai Fûgelwacht Easterein fûn

1e ljipaai Fûgelwacht Easterein fûn

Fannemoarn 18-03-2024 om 7.38 hawwe Marco Hoekstra en Doede Kooistra it 1e ljipaai fan Fûgelwacht Easterein fûn. Dérmei is it frye fjild foar de senioaren fan de fûgelwacht slúten en begjint de neisoarch. It frye fjild foar it 1e jeugdaai is noch wol iepen. It wie de...

Dyk Itens langer ticht

Dyk Itens langer ticht

De nije eindatum fan de ferkearsstremming yn Itens is freed 15 maart. It giet om in part fan de Aenkommewei, part Hearedyk en krusing Aenkommewei - Iewei – Hearedyk.

Vul een doos en help Oekraïne!

Vul een doos en help Oekraïne!

Beste Eastereinders, Vul een doos, help Oekraïne! De “Net te Dreech groep” fan de Martinitsjerke Easterein freget jimme help / meiwurking om safolle mooglik doazen te fullen mei hâldber iten en oare dingen. Yn de folder stiet in paklist mei lang hâldbere en...

Beleef de voorstelling ‘Kiekeboe!’ in Bibliotheek Wommels

Beleef de voorstelling ‘Kiekeboe!’ in Bibliotheek Wommels

Op 8 maart om 16.00 uur beleef je in Bibliotheek Wommels de beeldende, muzikale, lichte en associatieve voorstelling ‘Kiekeboe!’. Deze voorstelling is geheel geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar. Voorstelling ‘Kiekeboe!’ ‘Kiekeboe!’ is een beeldende, muzikale, lichte...

Marco Hoekstra nije foarsitter fan Oranje en Heitelân

Marco Hoekstra nije foarsitter fan Oranje en Heitelân

Nei 6 jier hawwe de leden en it bestjoer fan Oranje en Heitelân bestjoerlik ôfskied nommen fan foarsitter Jan Jetze Brouwer. Bestjoerslid Hendrik Sweering die it ôfskiedswurdsje en meldde de oanwézigen dat it nét de maklikste jierren wiene foar de foarsitter en it...

Dyk Itens ticht fan 12 febrewaris – 1 maart

Dyk Itens ticht fan 12 febrewaris – 1 maart

Fan moandei 12 febrewaris oant en mei freed 1 maart 2024 is in part fan de Aenkommewei - op de hichte fan de krusing mei de Iewei/Hearedyk - en in part fan de Hearedyk - op de hichte fan de Tsjerkebuorren - en de krusing Aenkommewei - Iewei - Hearedyk yn Itens...

Iepen training  VC Sneek DS 1

Iepen training VC Sneek DS 1

Op moandei 12 febrewaris om 19.30 binne de dames fan Friso Sneek DS 1 te gast by foljebalferiening CoVos. Dit yn it ramt fan de gearwurking fan de set up klubs wér vc Sneek diel fan útmakket en déryn besyket de ferbyning mei de foljebalklubs yn de regio te sykjen. Op...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 24-04-24 - 08:00 - Griene kontainer GFT
  • 27-04-24 - hele dag - Koningsdag
  • 27-04-24 - 10:00 - Keningsdeipartij | leden KF Easterein en Oranjeferiening | manlju en froulju t.i.l. ferskate klassen
  • 01-05-24 - 08:00 - Grize kontainer restôffal
  • 02-05-24 - - Keatskamp KF Easterein en Wommels
  • 02-05-24 - 19:30 - Keatskamp KF Easterein op sportpark de Skoalleseize

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws