Nijs

16 oktober: Wilhelmina sammelt âld izer yn

16 oktober: Wilhelmina sammelt âld izer yn

Doarpsgenoaten, freonen en famylje, miskien sels minsken fan fierder wei. Sa at inkelen ûnder jim al witte hat it korps beslúten út te naaien mei it âld papier opheljen. Nei 52 jier trouwe tsjinst mei trekker en wein elts hûs lâns gean, is dizze beslissing fallen...

Fiskwedstriid op de Skippersbuorren

Fiskwedstriid op de Skippersbuorren

Op snein 3 oktober organisearret de Fûgelwacht Easterein wér harren fiskwedstriid foar jonge en âlde Eastereiners op de Skippersbuorren. Fanôf 14.30 oant 16.00 oere kin der striden wurde foar de grutste en de measte fisk. Nei ôfrin hat Gep de rikke iel klear. De rikke...

BIS Corp. 9021

BIS Corp. 9021

BIS hat dit jier in film makke! Wat in jubileum yn 2020 wurde moast, slagge troch Koroana net. Mar BIS (berneiepenloftspul) is BIS net as it net yn mooglikheden tinkt en dat hat foar dit bysûndere jier laat ta it meitsjen fan in echte...

Startsnein 26 september

Startsnein 26 september

Een zondag die in het teken staat van ontmoeten, gezelligheid, je thuis voelen en samen vieren.We hopen dat gemeenteleden uit alle leeftijdsgroepen deze zondag naar de kerk komen, want zoveel mensen zoveel meningen en ideeën. En daar zijn we heel benieuwd naar. Met...

Wandel- en beleefroute bij UIT Festival op 11 september in Wommels

Wandel- en beleefroute bij UIT Festival op 11 september in Wommels

Het nieuwe culturele seizoen 2021-2022 in de gemeente Súdwest-Fryslân wordt zaterdag 11 september afgetrapt met het UIT Festival Súdwest-Fryslân. In maar liefst dertien dorpen en steden zijn er optredens van artiesten uit de buurt en openen de plaatselijke...

Organiseer jij ook een activiteit in het kader van Burendag 2021?

Organiseer jij ook een activiteit in het kader van Burendag 2021?

Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Daarom zijn Douwe Egberts en het Oranje Fonds initiatiefnemers van Burendag. Als jij op 25 september 2021 een activiteit organiseert in...

Eastereiner keatswykein komt der oan!

Eastereiner keatswykein komt der oan!

Der sit in moai Eastereiner Keatswykein  oan te kommen!  Freed 9 july ha we foar de jongerein dy't lid binne fan Keatsferiening Easterein in keatsclinic. Dy wurdt jûn troch Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra, Hans Wassenaar en trainer Dirk van der Leest! Opjaan...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 08-12-21 - 07:30 - Griene kontainer GFT
  • 11-12-21 - hele dag - SDS Vr.1 – LAC Frisia Vr.1
  • 11-12-21 - 14:30 - SDS 1 - Heerenveense boys 1
  • 11-12-21 - 18:30 - CoVos HS 1 - Leevoc HS 1
  • 11-12-21 - 19:00 - Bandjûn by Bergsma mei "Deadline"
  • 12-12-21 - 13:00 - Sealkeatsen ledepartij KF Easterein yn sporthal de Greidhoeke

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws