Nijs

Gezocht: vrijwilligers Tsjerkepaad 2022

Gezocht: vrijwilligers Tsjerkepaad 2022

Wie lijkt het leuk om in juli gastvrouw/heer te willen zijn in onze Martinikerk? Zaterdagmiddag van 13:30 tot 17:00 ontvang je bezoekers voor een praatje en een kopje thee/koffie. Info ligt in de kerk en je zit altijd met 2 personen. Reactie sturen naar Andre...

Programma Eastereiner feesten freed

Programma Eastereiner feesten freed

8.00 LAWAAIOPTOCHT Nim jimme trommels, fluitsjes, deksels as oare ynstruminten mei nei de tinte sadat we Easterein wekker meitsje kinne!! Ek komt yn de rin fan de moarn Kees Kikker wer del! En der binne sminckers foar degene die dat leuk fine. 10.00 Kofje drinke en...

Programma Eastereiner feesten Tongersdei

Programma Eastereiner feesten Tongersdei

08.30 Start mini OPTOCHT foar de bern. De bern fan groep 1 en 2 meie yn de trein mei. De oare bern ferklaaid der efteroan. We eindigje by it fjild en dan meie de bern fanof groep 3 tsjin ynlevering fan it ticket noch in rûntsje mei de trein mei. It ticket sit by de...

Bouwen en programmeren met Lego WeDo (Bibliotheek Wommels)

Bouwen en programmeren met Lego WeDo (Bibliotheek Wommels)

Activiteit op woensdagmiddag 8 juni van 15.00 – 16.30 uur in de bibliotheek in Wommels. LEGO WeDo neemt kinderen mee in de wondere wereld van programmeren. Eerst mag je in je eigen tempo een model bouwen. Dit doe je aan de hand van een helder stappenplan. Vervolgens...

Covos ds 1 op 14-05 in de finale hoogste klasse regiocompetitie

Covos ds 1 op 14-05 in de finale hoogste klasse regiocompetitie

SNEEK/EASTEREIN- Een unieke gebeurtenis voor het Friese volleybal. Twee Friese teams, namelijk Covos uit Easterein bij de dames en Lokomotiv Hydra uit Sneek bij de heren, staan in de finale van de hoogste klasse van de regio bekercompetitie...

Aksje foar Voedselbank Boalsert op 17 maaie

Aksje foar Voedselbank Boalsert op 17 maaie

Op tiisdei 17 maaie o.s. wol de diakony, mei in grutte groep frijwilligers,  wer in ynsammelingsaksje foar de voedselbank fan Boalsert hâlde. Tusken 18.30  en 19.30 kinne jim ús ferwachtsje. Wy hoopje fansels dat it, lykas foargeande jierren, wer in grut...

Ek meidwaan oan Iepen Tún en sa op 9 july?

Ek meidwaan oan Iepen Tún en sa op 9 july?

It is al wer in pear jier lyn dat we “Iepen tún en sa” (Nijsgjirrich Easterein) yn Easterein hân ha. No wolle we dit wer opnij organisearje. Sneon 9 juli fan 11.00 -17.00 oere binne der wer ferskate túnen te besjen en in hiel soad oare dingen yn Easterein. Tink oan de...

Utnûging gearkomste takomstige wenningbou op 18 maaie

Utnûging gearkomste takomstige wenningbou op 18 maaie

It bestjoer fan Doarpsbelang Hald Faasje noeget jim út om meielkoar te praten oer winsken en ideëen rûnom takomstige wenningbou yn Easterein op woansdei 18 maaie, jûns 20.00 oere bij Bergsma Easterein. Fan jim as ynwenners wolle we graag heare hoe’t jim tsjin de...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 10-08-22 - 07:00 - Grize kontainer restôffal
  • 11-08-22 - 20:00 - Oargelkonsert yn de Martinitsjerke mei Jos Moeke
  • 17-08-22 - 07:00 - Griene kontainer GFT
  • 18-08-22 - 17:00 - KNKB partij - Keats-off - froulju
  • 18-08-22 - 20:00 - Oargelkonsert yn de Martinitsjerke mei Evert van de Veen
  • 23-08-22 - 07:00 - Ald papierkontainer
  • 23-08-22 - 18:30 - Jeugdledenpartij - âlder/bernkeatsen (Kabouters/Welpen/Pupillen/Skoaljeugd/Jonges/Famkes)

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws