Nijs

Brent Overal fynt 1e ljipaai jeugd

Brent Overal fynt 1e ljipaai jeugd

Brent Overal hat sneintemiddei 28 maart om 12.30 oere it 1e jeugdaaike fan de Fûgelwacht Easterein fûn. Hy wie mei syn suske Lotte oan it sykjen yn de jeugdkrite by boer Bonnema op Meilahuzen. Yn it nestke leine 4 aaikes. Dizze wike sil jeugdfoarsitter Doede nei de...

Marco Hoekstra fynt 1e ljipaai Eastellingwerf

Marco Hoekstra fynt 1e ljipaai Eastellingwerf

Marco Hoekstra hat fannemoarn om 11.50 it 1e ljipaai fûn fan de gemeente Eaststellingwerf. Marco hat it ljipaai tegeare mei Jan Nutma fan Nes fûn by Ravenswoud. Marco en Jan binne eartiids kollega's wést by de BFVW en elk jier gean se noch ien dei op paad. Dit jier...

1e ljipaai fûgelwacht Easterein fûn

1e ljipaai fûgelwacht Easterein fûn

Gerben Kooistra hat fannemoarn (15-03-2021) om goed 09.00 oere it 1e ljipaai fan de fûgelwacht Easterein fûn. It ljipaai lei yn in stikje mais by de buffelboer oan it Hartwerterkleaster. Op snein wie hy mei Hans Kooistra ek al yn dat sikje oan it sykjen wést omdat se...

It is safier: iisbanen Rien & Wommels iepen!

It is safier: iisbanen Rien & Wommels iepen!

De iisflieren bin troch dit moaie winterske waar eindelijk werris dik genôch dus de redens kin út it fet! Sawol de iisbanen fan Rien as Wommels iepenje jún harren stekken. De iisbaan yn Rien is fannejún iepen foar leden en minsken die graach lid wurde wolle. De...

Ben jij of ken jij een ambassadeur van Easterein?

Ben jij of ken jij een ambassadeur van Easterein?

ynstjoerd troch GrootBolsward-IJsselmeerkust GrootBolsward-IJsselmeerkust is altijd opzoek naar mensen en/of ontwikkelingen uit de regio.  Dit doen wij graag samen met jullie!   Onze visie is dat wij de regio dichterbij brengen en dat kunnen wij niet alleen. De lezers...

Âld papier tenei graach sels yn de kontainer bringe!

Âld papier tenei graach sels yn de kontainer bringe!

De kontainers steane eltse 2de sneon fan de moanne fan tongersdeitemoarn 9.00 oere oant sneontemoarns 12.00 oere op it yndustryterrein (ter hichte fan Ynstallaasjebedriuw De Jong).  Yn ferbân mei de koronamaatrigels kinne wy net mei in groep minsken en trekker &...

Schaatsen (bijna) uit het vet!

Schaatsen (bijna) uit het vet!

De weersvoorspellingen lijken erop dat we dit jaar weer winterplezier kunnen hebben op natuurijs. De ijsclub in Rien doet we er alles aan om de ijsbaan in Rien hier zo snel mogelijk klaar voor te krijgen. De ijsbaan in Rien is een rustige, mooi gelegen ijsbaan met een...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 25-06-21 - 20:00 - Bingo, zwembad De Klomp en online (zie bericht 16/06 op deze website)
  • 29-06-21 - 07:30 - Ald papierkontainer
  • 30-06-21 - 07:30 - Grize container restôffal
  • 02-07-21 - 16:00 - Federaasje jeugd, KF Easterein (kabouters, welpen, pupillen, skoaljeugd, jonges, famkes, junioaren)
  • 04-07-21 - 12:00 - Ledenpartij, KF Easterein (manlju f.f., froulju f.f.)
  • 07-07-21 - 07:30 - Griene kontainer GFT

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws