Nijs

Bibliotheek Wommels begint afhaalservice

Bibliotheek Wommels begint afhaalservice

Bibliotheek Wommels begint half april met een afhaalservice. Veel leden geven aan het lenen van boeken te missen, dat kan vanaf nu op afspraak. Omdat de gezondheid en veiligheid van klanten en medewerkers voorop staat is de werkwijze van de afhaalservice getoetst door...

‘Fryslân fan boppe’ fleant 16 april oer Easterein

‘Fryslân fan boppe’ fleant 16 april oer Easterein

In drone en in helikopter fleane de kommende twa wike oer Fryslân om yn de koronakrisis hoopfolle boadskippen fan Friezen fêst te lizzen. Op 16 april tusken 9 en 10 oere fleant der in drone dy't ek oer Easterein hinne komt. Yn tsien etappes wurdt hiel Fryslân...

Online Paasviering 15 april

Online Paasviering 15 april

Op eerste paasdag, zondag 15 april komen we vanuit  de Martinitsjerke Easterein met een eigen ONLINE PAASVIERING. Het feest van de hoop! Deze dienst is vanaf zondagmorgen te bekijken via een link op de website van PKN Easterein en op de Facebookpagina van...

Sirenes geane ek op 6 april om 12.00 oere

Sirenes geane ek op 6 april om 12.00 oere

Alle earste moandeis fan de moanne om 12.00 oere loeie alle 4278 sirenes yn Nederlân. Ek no't der in coronakrisis is, sille de sirenees loeie op moandei 6 april om 12.00 oere. It giet dêrby , krekt lykas oare moannen, om in proefalarm. It is dus net bedoeld om minsken...

Ald papier sels by de kontener bringe

Ald papier sels by de kontener bringe

Yn ferbân mei it koronafirus en de maatregels fan it Ryk wurdt der op sneon 11 april gjin âld papier ophelle.Om de foarried by jimme thús net oprinne te litten, freegje wy jim it âld papier by de konteners te bringen. Dizze stean op it yndustryterrein op hichte fan...

Sander Velzen fynt it 1e ljipaai jeugd

Sander Velzen fynt it 1e ljipaai jeugd

Foar de 2e kear op rige fynt Sander Velzen it 1e ljipaai fan de jeugd. Dizze betûfte aaisyker fûn it 1e aaike op de mais by Bonnema op Meilahúzen. Hjirmei is it rayon fan Easterein slúten foar eltsenien en begjint de neisoarch.

Wér blieuwt it 1e ljipaai fan de jeugd

Wér blieuwt it 1e ljipaai fan de jeugd

Elts jier yn maart giet master Hingst mei Doede Kooistra nei de légere skoalle om de jeugd waarm te meitsje om it lân yn te gean op syk nei it 1e ljipaai fan de jeugd oant en mei 12 jier. Troch it caronafyrus koe dit spittiche genoch dit jier net trochgean. wat wol...

Easterein en corona

Easterein en corona

Ek yn Easterein giet hieltyd mear net troch fanwegen it coronavirus. We witte net krekt hoe aktueel de aginda dêrtroch is. Hâld der dus rekken mei dat aginda-items mooglik net troch geane. Folgje de advizen fan it RIVM. Besjoch...

Trucktour Súdwest Fryslân op 5 septimber 2020

Trucktour Súdwest Fryslân op 5 septimber 2020

Op zaterdag 5 september 2020 is het zover, dan vindt dé Trucktour van Súdwest Fryslȃn plaats. Trucktour Súdwest Fryslȃn is een evenement voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking. Op deze dag maken een team van vrijwilligers en sponsoren het voor...

Flessenbonnen foar de Poaskepôle

Flessenbonnen foar de Poaskepôle

Yn de moanne April kinne jimme de flessenbonnen fan de Jumbo yn Wommels yn de bus dwaan dy't njonken it emballageapparaat hinget. De opbringst giet nei de pjutterboartersplak "De Poaskepôle" te Easterein. Alfést tige tank!!!!

Ek handich

Doarpsaginda

  • 24-10-20 - 13:00 - Slottoernooi
  • 25-10-20 - 03:00 - Wintertijd. Klok 1 uur terugzetten
  • 25-10-20 - 09:00 - Dea aas fiskwedstriid fûgelwacht Easterein
  • 25-10-20 - 16:00 - Bluescruise Eastersnein mei Dog trail bluesband
  • 28-10-20 - hele dag - Ynleverje kopij doarpskrantsje (novimber)
  • 28-10-20 - 07:30 - GFT. Groene container

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws