Nijs

Wrâldljochtsjesdei op 8 desimber

Wrâldljochtsjesdei op 8 desimber

Eltse 2e snein yn desimber wurdt Wrâldljochtsjesdei  hâlden.  Op dizze dei, om 19.00 oere, stekke minsken oer de hiele wrâld in kears oan om ferstoarne bern (jong en âld) te betinken. De wrâld wurdt sa letterlik efkes wat ljochter foar minsken dy’t in bern,...

Iepen dei mûne Rispens

Iepen dei mûne Rispens

Op snein 24 novimber organisearret de mûnestifting Sûdwest-Fryslan de pleatselijke mûnedei. 25 mûnes yn Sûdwest-Fryslân iepenje dan harren doarren. Ek ús eigen poldermûne Rispens is fan 11.00 oent 16.00 oere iepen. Mûner Ruurd Jacob Nauta wol jim dan alles fertelle...

Iepenbiere temajûn yn it Dielshús

Iepenbiere temajûn yn it Dielshús

Algemien ‘parseberjocht’Ynformaasje foar de Agenda rubryk Rijksbouwmeester van Alkemade: ‘De stad kan niet bestaan zonder het ommeland’. Ynstjoerd nei info@easterein.nl Van Alkemade sprekt woansdei 27 novimber jûn 19.30 oere by de iepenbiere temajûn yn it Dielshús fan...

GLOW party Easterein yn de Tsjerne

GLOW party Easterein yn de Tsjerne

Op freed 15 novimber is der yn de Tsjerne foar de bern fan groep 1 o/m 6 in GLOW-party. Oanfang fan de GLOW-party is 18.30 oere en sil oant ungefear 20.00 duorje. Op sneon 16 novimber giet it oan foar de bern fan groepen 7 en 8. Dit begjint om 20.00 oere en sil oan...

Tjitske Joustra nei finale FeRstival

Tjitske Joustra nei finale FeRstival

Op freedtemiddei 8 november hat Tjitske Joustra meidien oan de foarronde fan de Fryske foardrachtwedstriid FeRstival yn de Stolp yn Snits. Tjitske hat it gedicht "Oerspand" fan Berber Spliethoff foardroegen. De sjuery foar de earsteklassers mavo fûn dat Tjitske it as...

Leer je dorp kennen!

Leer je dorp kennen!

Jan Hiemstra - bekend van de rubriek Snypsnaren in het Doarpskrantsje - kent Easterein als geen ander. Jan gaat eens per maand op zondagmiddag zijn kennis van het dorp met liefhebbers delen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: met een voordracht, met oude...

Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai – 10e edysje!

Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai – 10e edysje!

De tiid hâldt gjin skoft! Freed 22 novimber 2019 is it ta oan de TSIENDE edysje fan it (Foarhinne) Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai! We hawwe dizze edysje 18 teams ree fûn om de sportive, ûntspannende en ynspannende striid oan te gean mei oare...

Winterjûnenocht | Verhalenavond in Tsiispakhûs (met oud-Eastereiner)

Winterjûnenocht | Verhalenavond in Tsiispakhûs (met oud-Eastereiner)

De  Verhalenavond 2019 in museum it Tsiispakhûs in Wommels zal waarschijnlijk niet voor zoveel “reboelje” zorgen als destijds het verhaal van Waling Dijkstra in Spannum in 1847.  Mocht het wel zo blijken te zijn, dan wilt u er natuurlijk bij zijn! Dat kan, want Museum...

Jiergearkomst foljebalferiening CoVos

Jiergearkomst foljebalferiening CoVos

Agenda ledenvergadering 30 oktober 2019 Plaats: Sportkafé De Greidhoeke Tijd: 20:00 uur. 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen agenda 3. Notulen vorige vergadering 4. Terugblik seizoen 2018-2019 Bestuur TC Senioren Recreanten TC Jeugd CMV Sponsorcommissie 5....

Ek handich

Doarpsaginda

  • 19-01-20 - 09:30 - Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. C. Nicolay-Brouwer Heerenveen. Heilig Avondmaal
  • 22-01-20 - 07:30 - GFT. Groene container
  • 26-01-20 - 09:30 - Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn
  • 26-01-20 - 16:00 - Bluescruise Eastersnein mei the bluesbusters
  • 29-01-20 - 07:30 - Restafval. Grijze container
  • 01-02-20 - hele dag - Bingo yn de Tsjerne

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws