Nijs

Foarjierskonsert fan Wilhelmina en Basic Bigband op 3 april

Foarjierskonsert fan Wilhelmina en Basic Bigband op 3 april

Op snein 3 april 15.30 oere litte Wilhelmina wer fan har heare. It is in dûbelkonsert: Wilhelmina en Basic Bigband. Lokaasje is de seal fan café Bergsma Easterein. Ek sille we in âlde hit tegearre útfiere. No't it wer kin - sizze wy - gean derút en kom nei ús konsert....

1e ljipaai Fûgelwacht Easterein

1e ljipaai Fûgelwacht Easterein

Gerben Kooistra hat sneintemiddei 20-maart om goed 18.30 it 1e ljipaai fan de Fûgelwacht Easterein fûn. De measte betûfte aaisykers hiene de moed al opjûn en sieten al by de frou oan in gléske bier as wyn. Gerben liet him troch it reinige waar nét thús hâlde en sette...

Oefenen met digitale zorg bij de bibliotheek

Oefenen met digitale zorg bij de bibliotheek

Uw zorg en gezondheid kunt u steeds meer met uw computer, tablet of smartphone controleren en regelen. Dat noemen we digitale zorg. Digitale zorg is handig, omdat het u minder tijd kost en u uw gegevens altijd bij de hand heeft. Met het lesprogramma DigiVitaler maakt...

Jiergearkomst KF Easterein yn de Skoalleseize

Jiergearkomst KF Easterein yn de Skoalleseize

Bêste minsken,Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan KeatsferieningEasterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen.De gearkomste sil plakfine op woansdei 23 maart 2022 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”.Wurklist:...

Sirenes: ek moandei 7 maart in test om 12.00 oere

Sirenes: ek moandei 7 maart in test om 12.00 oere

Alle earste moandeis fan de moanne wurde om 12.00 oere de sirenes yn Nederlân testen. Ek op moandei 7 maart. Troch de oarloch yn de Oekraïne soe dat foar ûnrêst soargje kinne. Mar it is dus de gewoane test dy't we alle moandeis heare. Mear ynformaasje stiet op de...

Digitaal café weer van start in Bibliotheek Wommels

Digitaal café weer van start in Bibliotheek Wommels

Vanaf maandag gaat het Digitaal Café weer van start in de bibliotheek van Wommels, iedere 2e en 4e maandag van de maand. Van 14.30 - 15.30 uur ben je welkom met je vragen over je mobiel, programma op je computer, tablet enz. De deskundige vrijwilligers helpen je...

Afschermplicht voor hobbyvogels

Afschermplicht voor hobbyvogels

Woon je in een straal van 10 kilometer om Scharnegoutum en ben je eigenaar van hobbyvogels? Dan heb je afschermplicht. Dit betekent dat je je dieren af moet schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun...

Wereldgebedsdagviering op vrijdag 4 maart

Wereldgebedsdagviering op vrijdag 4 maart

De Passagevrouwen nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de  “Wereldgebedsdag viering” op vrijdag 4 maart, om 19.30 uur. De liturgie is dit jaar gemaakt door het comité  van Engeland, Wales en Noord Ierland. Het thema is: Gods belofte, afgeleid uit de...

Gebed voor de Oekraïne | woensdag 2 maart

Gebed voor de Oekraïne | woensdag 2 maart

Vanuit het bestuur van de Protestantse Kerk Nederland ontvingen wij donderdag het volgende bericht: De oorlog in Oekraïne is vannacht in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut. Met verbijstering kijken we naar de beelden uit Oekraïne....

Jou dyn BH oan Boezemvriendinnen

Jou dyn BH oan Boezemvriendinnen

Hast noch in setsje of goed bh yn in laad lizzen en dochst der neat mei? Bring 'em dan foar 22 febrewaris nei de bibleteek yn Wommels. Iepeningstiden moandei en freed fan 14.00 - 17.30 oere en op woansdeis fan 10.00 - 17.30 oere.  It event 'Boezemvriendinnen' is in...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 18-05-22 - 07:00 - Grize kontainer restôffal
  • 18-05-22 - 15:00 - Jeugdledenpartij, Jongerein KF Easterein, iepen partij foar kabouters (kabouters/welpen/pupillen/skoaljeugd/jonges/famkes)
  • 18-05-22 - 20:00 - Gearkomste takomstige wenningbouw (Bergsma Easterein)
  • 18-05-22 - 20:00 - Jiergearkomst vv SDS yn de Skoalleseize
  • 21-05-22 - hele dag - SDS Vr.1 – SJO BMJ Vr.1
  • 22-05-22 - 09:30 - Dooptsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming
  • 22-05-22 - 11:00 - Stipersdei (stipers, bestjoers- en kommisjeleden), frije formaasje (manlju, froulju, sêfte bal)
  • 22-05-22 - 15:30 - Wilhelmina befrydingskonsert mei MNO violiste Lianne van der Berg
  • 22-05-22 - 20:30 - F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Spanje)
  • 25-05-22 - 07:00 - Griene kontainer GFT

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws