Nijs

Winterjûnenocht | Verhalenavond in Tsiispakhûs (met oud-Eastereiner)

Winterjûnenocht | Verhalenavond in Tsiispakhûs (met oud-Eastereiner)

De  Verhalenavond 2019 in museum it Tsiispakhûs in Wommels zal waarschijnlijk niet voor zoveel “reboelje” zorgen als destijds het verhaal van Waling Dijkstra in Spannum in 1847.  Mocht het wel zo blijken te zijn, dan wilt u er natuurlijk bij zijn! Dat kan, want Museum...

Jiergearkomst foljebalferiening CoVos

Jiergearkomst foljebalferiening CoVos

Agenda ledenvergadering 30 oktober 2019 Plaats: Sportkafé De Greidhoeke Tijd: 20:00 uur. 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen agenda 3. Notulen vorige vergadering 4. Terugblik seizoen 2018-2019 Bestuur TC Senioren Recreanten TC Jeugd CMV Sponsorcommissie 5....

Nextdoor buurtapp net feilich

Nextdoor buurtapp net feilich

Yn Easterein wurde brieven besoarge mei de oprop om je oan te melden foar de buurtapp Nextdoor Easterein. It is in persoanlik inisjatyf fan in nije doarpsbewenner. Doarpsbelang is der net by belutsen. Wy ha us lykwols al efkes oriënteert op deze app. En it docht...

Easterein Rocks: ha jim 9 novimber al yn de aginda stean?

Easterein Rocks: ha jim 9 novimber al yn de aginda stean?

Noch mei in pear wiken te gean, dan is it alwer safier: Easterein Rocks! Prik 'em alfêst yn jim aginda, dit giet wat beloven! Yn kombinaasje mei band, korps en koar moat dit in ûnferjitlike jûn wurde! En net te ferjitten alle nije debutanten dy't op it poadium steane!...

Muziek maken met bananen

Muziek maken met bananen

Op woensdag 30 oktober staat CoderDojo in de bibliotheek in het teken van muziek. De kinderen gaan een piano maken met Makey Makey en... bananen? Makey Makey en Ozobots Bananen? Ja, dat kan echt, met de MaKey MaKey. Dankzij dit kleine apparaatje kun je met de gekste...

Tsjerkenijs: Themadienst “Lopen op het water”

Tsjerkenijs: Themadienst “Lopen op het water”

Op zondag 27 oktober a.s. zal het Interkerkelijk Gospelkoor Sjammasj uit Leeuwarden de kerkdienst in Easterein verzorgen met hun nieuwe themadienst “Lopen op het water.” Deze dienst is gemaakt in samenwerking met Bert Kingma en Auke Willem Kampen. Het thema van de...

Play Inn foar én konsert troch jeugdleden muzykferienings

Play Inn foar én konsert troch jeugdleden muzykferienings

Op sneon 5 oktober hâlde wy foar de jeugdleden fan 6 muzykferienings út âld-Littenseradiel in Play Inn yn it doarpshús fan Weidum. Rom 40 (jeugd)muzikanten hawwe harren oanmelden. Dus it belooft in geweldige middei en jûn te wurden! Komme jo ek lústerjen hoe goed dit...

Kening op sokken: ôfsluten mei gesellige jûn

Kening op sokken: ôfsluten mei gesellige jûn

20 septimber ha we mei syn allen in prachtige, yntensife, moaie, leuke, bysûndere, learsume perioade ôfsletten mei in gesellige jûn mei syn allen. We binne o sa grutsk op de 5 prachtige foarstellings dy we op de planken brocht ha. Guon spilers hawwe talinten ûntdutsen...

Kinderboekenweek yn Wommels (en Snits en Makkum): Reis mee!

Kinderboekenweek yn Wommels (en Snits en Makkum): Reis mee!

2 OKTOBER . . vanaf 15.00 uur. Opening Kinderboekenweek: REIS MEE! De feestelijke opening van de Kinderboekenweek! Bouw mee aan een groot, gezamenlijk voertuig van kosteloos materiaal. Maak je eigen raket, laat je schminken, ga op reis in een boek,  los de vragen...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 18-12-19 - hele dag - grijze container
  • 20-12-19 - 16:00 - Krystfiering diakonie yn de Skoalleseize
  • 20-12-19 - 18:30 - Krystgala foar groep 1 o/m 6 yn de Tsjerne
  • 21-12-19 - hele dag - groene container
  • 21-12-19 - 20:00 - Krystgala foar groep 7 en 8 yn De Tsjerne
  • 21-12-19 - 21:45 - Krystgala fanôf klasse 1 (fuortset ûnderwiis) yn De Tsjerne

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws