Nijs

Ferdivedaasje op freed – fan keallepoat oant oranjekoek

Alwer de twadde Ferdivedaasje op freed yn de bibleteek yn Wommels. Op freed 2 novimber fan 16.00 oant 16.30 oere sil skriuwster Wieke de Haan út Mantgum wat fertelle oer de Fryske koekesoarten: Fan Oranjekoeke oant Keallepoat. De yngrediïnten, de foarm, de smaak,...

Hjerstmearke jeugdkorps Wilhelmini’s

Op freed 2 novimber jout it jeugdkorps de Wilhelmini’s in nijsgjirrich konsert û.l.f. Joke Krist, yn de Túnkeamer fan Noflik te Easterein. It wurdt in jûn mei in muzikaal ferhaal. In lyts stikje fan dit spannende ferhaal kinne jim hjir al lêze. Orkest en de oanwêzigen...

Nachtkuier mei Natoermonuminten

Op sneon 27 oktober organisearret natoermonuminten in nachtkuier. Fanôf de ôfgroeven terp Swyns giest mei de boskwachter fan natoermonuminten troch de greiden en oer de greppels fan it Skrok nei de pleats Sibada State. Dér yn de skuorre en mei in kop hearlijke...

Spûketocht Easterein

LEKKER GRIEZELEN? Kom dan op 17 novimber nei de Spooktocht fan De Tsjerne. Moatst dy wol yn it foar efkes opjaan. Dat kin oant 10 novimber fia info@detsjerne. Kinst dy ynvidueel opjaan, mar ek as groep fan maksimaal 8 persoanen. It is foar elkenien fan ôf groep 7....

Crea café yn Teakjes Túnhûs giet wer los

De aktiviteiten yn Teakjes Túnhûs gean wér los. Op tongersdei 8 novimber wurd der starten mei it Crea Café. Eltsenien dy't graach kreatief dwaande wéze wol is tige wolkom. Do wurkest oan dyn eigen projekt, dat kin breidzjen, quilten, borduren, haken, diamond painting...

Jeugdige winners fiskwedstriid fûgelwacht.

De gemiddelde leeftiid fan de winners fan de fiskwedstriid op snein 30 septimber welke organisearre wa troch de fûgelwacht Easterein wie net heech. Johannes moast de leeftiid wat opkrikke. Hy hie al it 1e ljipaai fan de wacht en no sleepte hy ek noch de priis foar de...

Pipermuntaksje Korps Wilhelmina

Tiisdeitejûn komt it korps Wilhelmine dél mei hearlijke Wilhelminapipermuntsje. Fanôf goed 18.30 Sille de leden troch it doarp om dizze pipermuntsjes oan de man te bringen.

Poppa P Kindertheater yn Bibleteek Wommels

Op woansdei 10 oktober is der spesjaal foar de Berneboekewike in optreden fan Poppa P Kindertheater yn Bibleteek Wommels. Poppa P spilet 'Het vriendje van Professor P'. It is in nijsgjirrige en somtiden spannende berne foarstelling fol mei ferskes en teater. It is...

Kening op sokken

Beste doarpsgenoaten, Miskien hawwe jimme op’e dyk al wat heard, as net, mar wy rinne al in lytse 2 jier mei in idee rûn. No’t it idee steeds mear foarm krijt, is it tiid om jimme by te praten oer ‘KENING OP SOKKEN’ Dizze musical is yn 1997 skreaun troch wijlen Rients...

Skoalleseize ferbean terrein nei alle bûtenaktiviteiten

Beste mensen, Als Stichting de Skoalleseize willen wij nog eens melden dat het Skoalleseize terrein verboden is na alle buiten activiteiten die er plaats vinden. Helaas worden er dingen vernield en er wordt ook nog steeds gevoetbald wanneer dit niet mag. Uiteraard is...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 21-11-18 - hele dag - Grijze container
  • 21-11-18 - 20:00 - Ledegearkomst vv SDS yn de Skoalleseize
  • 22-11-18 - 19:00 - Crea Café yn Teakjes túnhûs
  • 24-11-18 - 17:30 - CoVos DS 1 - VC Sneek DS 4
  • 24-11-18 - 19:30 - CoVos HS 1 - VC Bolsward HS 1
  • 25-11-18 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. R. Praamsma Gedachtenis der ontslapenen

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws