Nijs

Sneon 22-06 opjefte feesten

Kommende sneon 22 juni kin elts sich wér opjaan foar de ferskate aktiviteiten tidens de Eastereiner feesten. Fanôf 19.00 oant 20.00 is der gelegenheid yn de Skoalleseize foar opjefte foar it foljebal, keatsen, klaverjassen, jeu de boule, optocht en de pubkwis. Men...

Galakonsert fanfare Wilhelmina yn theater Snits

Op 23 maart is Wilhelmina winner wurden op it Femuzafestifal yn Drylst. Ien fan de prizen wie it optreden op it Femuza galakonsert yn Snits. Kommende freed fynt dat galakonsert plak yn it theater fan Snits. Oanfang fan dit konsert is 19.45 en de tagong is fergees

Famkes KF Easterein Nederlânsk kampioen

En wér hat Easterein dér 3 Nederlânske kampioenen by. Ofrûne sneon binne de famkes fan KF Easterein, Roelie en Corry Kroondyk en Nynke Paauw mei coach Ype Tiemersma, foar it earst yn de skiednis fan de KF Easterein Nederlânsk kampioen wurden. Yn it reinige Menaam...

Ofslúting Wynserdyk-Kliuw

Fan tongersdei 20 juny oant en mei freed 26 july is de Wynserdyk, Tjebbingadyk, Hidaerderleane en de Kliuw foar trochgeand ferkear ôfslúten. De oannimmer fiert it ûnderhâld út yn de wiken 25, 26, 27, 28, 29, 30. De dyk kryt in nije asfaltlaach en dér komme reade...

Opjaan foar SMASH tennistoernooi

Vanaf 1 juli start het meest gezellige tennistoernooi van Friesland en omgeving!Een mooi moment om vandaag met jouw dubbelpartner te overleggen en je op te geven. Via Toernooi.nl kan het niet eenvoudiger toch?We zien graag je opgave tegemoet! Heb je geen dubbelpartner...

Foarljochtingsbyienkomst oer oanlis fan glêstried (glasvezel)

Oan alle ynwenners fan Easterein en bûtengebiet, Freed 14 juni 19.30 oere is yn Café Bergsma in foarljochtingsbyienkomst oer de oanlis fan it Glêstriednetwurk yn ús gemeente Súdwestfryslân. Doarpsbelang Hald Faesje ropt elkenien op om hjir hinne te gean om jim goed...

Sara en Lisa winne ‘SjONG’, Tara en Nynke tredde

Mei it nûmer 'Dreamelân' hawwe Sara Orsele n Lisa Sijbesma SjONG 2019 wûn. Dreamelân is in oersetting fan 'A million dreams', in nûmer út de film The Greatest Showman. "Jim brochten it sá moai, jim rekken ús rjocht yn it hert", sei de sjuery oer harren optreden. Tara...

34e Smashtoernooi

Fan 1 o/m 6 july wurd op de tennisbanen fan TV Smash it 34e Smashtoernooi hâlden. Opjefte foar dit toernooi kin fanôf no fia de site fan de tennisferiening. Opjefte kin foar de neikommende kategorieen: Heren Dubbel 4/5Heren Dubbel 6/7Dames Dubbel 5/6Dames Dubbel...

Tweede editie Swit&Sit Rin in Itens

Zaterdag 15 juni 2018 wordt de 2e editie van de Swit&Sit Rin georganiseerd worden. Drie thema’s staan hierbij centraal: Mienskip, bewegen en gezelligheid. Earst switte, dan sitte Toen vier enthousiaste amateur- hardlopers in Itens onafhankelijk van elkaar opperden...

Tennis met een kennis toernooi

Misschien kennen jullie iemand die het erover heeft om eens een balletje te gaan slaan. Of misschien wil je het zelf eens proberen.  Tijdens "tennis met een kennis toernooi" leer je onze vereniging kennen en de tennissport ontdekken. Iedereen is welkom! Ook...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 13-07-19 - hele dag - Zomervakantie BO en VO
  • 24-07-19 - hele dag - groene container
  • 24-07-19 - 09:00 - Jong Feintepartij op de Skoalleseize
  • 31-07-19 - hele dag - grijze container
  • 07-08-19 - hele dag - groene container
  • 10-08-19 - hele dag - Ald papier

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws