Nijs

Eastereiners yn finale sjongfestival

Op 8 juni is de finale fan it Frysk sjongfestival yn Neushoorn Ljouwert. 3 Eastereiners sjong en muzyktalenten sille dér op it podium stean. It duo dat ek op it podium stûn hat by Easterein Rocks, Sara Orsel en Lisa Sybesma stean yn de finale en no meie foar it earst...

Jiergearkomst Doarpsbelang

Jiergearkomste fan de Feriening fan Doarpsbelang “Hâld Faesje” te Easterein op tongersdei 11 april 2019 om 20.00 oere yn “Noflik Easterein” De feriening fan doarpsbelang “Hâld Faesje” noeget elkenien út om de jiergearkomste by te wenjen. WURKLIST 1. Iepening. 2....

Grut sukses foar Ronja de Rôversdochter!

Dizze winter hat de jongerein in protte wille belibbe oan de repysjes fan it stik ‘Ronja de Rôversdochter’.  Komplimenten foar alle 18  spilers dy’t sa hurd wurke ha. Elke wike repeteare en ek noch sels knutselje oan dekorstikken.  Der is wer knap wurk ôflevere der’t...

Palmpasen 14 april

Wegens succes herhaald! Om half 10 beginnen we op 14 april in de Tsjerne met het versieren van de palmpaasstokken. Daarna lopen we in optocht naar de kerk, waar we om half 11 een korte dienst vieren. De Wilhelmini's spelen mee in deze dienst! Voor de mensen die niet...

Swellewand Skrok iepene

Op freed 29 maart om goed 15.30 oere is op it Skrok by de puozze de nije ierdswellewand iepene. De swellewand is dér kommen troch in goeie gearwurking tusken de fûgelwacht Wommels, de fûgelwacht Easterein en natuurmonumenten. Namens de fûgelwacht Easterein hat Sander...

Update Kening op Sokken

Bêste doarpsgenoaten, STOARM! It hat de ôfrûne tiid bûten stoarme, mar seker ek by de kaartferkeap fan Kening op Sokken! Wat wy net doarden te foarspellen hat sich dûbel en dwers foardien. Binnen no-time wienen wy troch ús reguliere kaartferkeap hinne en al gau...

Ledegearkomst fûgelwacht Easterein

Útnoeging foar de ledegearkomste fan fûgelwacht Easterein   Op freed 29 maart 2019 Om 20.00 oere yn de “Skoalleseize” Wurklist: 1.         Iepening / meidielings 2.        ...

Wilhelmina 1e op FEMUZA festival

Wilhelmina Easterein ûnder lieding fan interim dirigent Anne van der Berg hat sneon op it FEMUZA festival yn Drylst neffens de juryleden Durk Lautenbach en Rob Goorhuis een fariearre en wat nivo oanbelanget in kwalitatief goed programma ten gehore bracht. De juryleden...

COVOS MB1 kampioen yn de haadklasse

De famkes fan B1 (en hun trainers/coach) fan COVOS binne hjoed kampioen wurden! Se wûnen mei 4-0 fan DIO/Bedum MB1 en kinne net mear ynhelle wurde. Nei 20 wedstriden steane se op 94 punten, de nûmer 2 (Rovoc MB1) hat 78 punten út 20 wedstriden. Lokwinske!

1e ljipaai jeugd fûn troch Sander Velzen

Sander Velzen hat it 1e ljipaai fûn fan de jeugd. Op snein 24 maart om krekt foar healwei 11 fûn Sander in broed yn de 13/1 fan Boer Yntema oan de âld dyk. De 13/1 wie al omdoopt ta jeugdkrite troch de fûgelwacht Easterein. Kommende wike sil de fûgelwacht Easterein...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 29-05-19 - hele dag - Groene container
  • 29-05-19 - hele dag - kopij doarpskrantsje juny
  • 29-05-19 - 20:00 - Try-out Kening op Sokken
  • 30-05-19 - hele dag - Hemelvaartfekoansje de Foareker
  • 30-05-19 - hele dag - Hemelvaartsdag
  • 30-05-19 - 13:00 - Ledenpartij KF Easterein | manlju t.i.l. en froulju t.i.l | Skoalleseize

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws