Nijs

Tsjerkenijs: Themadienst “Lopen op het water”

Tsjerkenijs: Themadienst “Lopen op het water”

Op zondag 27 oktober a.s. zal het Interkerkelijk Gospelkoor Sjammasj uit Leeuwarden de kerkdienst in Easterein verzorgen met hun nieuwe themadienst “Lopen op het water.” Deze dienst is gemaakt in samenwerking met Bert Kingma en Auke Willem Kampen. Het thema van de...

Play Inn foar én konsert troch jeugdleden muzykferienings

Play Inn foar én konsert troch jeugdleden muzykferienings

Op sneon 5 oktober hâlde wy foar de jeugdleden fan 6 muzykferienings út âld-Littenseradiel in Play Inn yn it doarpshús fan Weidum. Rom 40 (jeugd)muzikanten hawwe harren oanmelden. Dus it belooft in geweldige middei en jûn te wurden! Komme jo ek lústerjen hoe goed dit...

Kening op sokken: ôfsluten mei gesellige jûn

Kening op sokken: ôfsluten mei gesellige jûn

20 septimber ha we mei syn allen in prachtige, yntensife, moaie, leuke, bysûndere, learsume perioade ôfsletten mei in gesellige jûn mei syn allen. We binne o sa grutsk op de 5 prachtige foarstellings dy we op de planken brocht ha. Guon spilers hawwe talinten ûntdutsen...

Kinderboekenweek yn Wommels (en Snits en Makkum): Reis mee!

Kinderboekenweek yn Wommels (en Snits en Makkum): Reis mee!

2 OKTOBER . . vanaf 15.00 uur. Opening Kinderboekenweek: REIS MEE! De feestelijke opening van de Kinderboekenweek! Bouw mee aan een groot, gezamenlijk voertuig van kosteloos materiaal. Maak je eigen raket, laat je schminken, ga op reis in een boek,  los de vragen...

Frysk damjen leare? Dat kin by Damklup Wat strykt it!

Frysk damjen leare? Dat kin by Damklup Wat strykt it!

Fan 25 septimber ôf begjint it Frysk damjen wer yn de Jimbar. Eltse lêste woansdei fan de moanne om 20.00 oere binne we dêr oan it Frysk damjen. En dêrnei noch efkes nei damje/prate, ûnder it genot fan in drankje en soms in hapke. We binne in leuke groep by inoar mar...

26 september: Glasvezelbijeenkomst in Easterein

26 september: Glasvezelbijeenkomst in Easterein

We zijn zeer dichtbij glasvezel in ons dorp. Voor iedereen die nog twijfelt is er 26 september een bijeenkomst in café Bergsma Easterein om 20.00 uur. Er is een minimaal aantal aanmeldingen nodig om te starten met de aanleg van het glasvezel.  DFM op glas/ Glasvezel...

22 september: Startzondag!

22 september: Startzondag!

22 september is het alweer zover, de Startzondag! De jeugdraad ontvangt u om 10.00 uur in de Martinikerk met koffie en wat lekkers. Om 10.30 uur starten we een muziekdienst waarin Sara & Lisa, Tjitske, Marc & Thijs, Nathalie & Lisa Oliveiro en Balt de...

Fiskwedstriid op de Skippersbuorren

Fiskwedstriid op de Skippersbuorren

Op snein 29 septimber organisearret de fûgelwacht Easterein har jierlijkse fiskwedstriid op de Skippersbuorren. Fanôf 14.30 kin eltsenien, jong en âld har bést dwaan om foar de measte en/of grutste fisk te striden. Nei de fiskwedstriid sil de foarsitter ûnder it genot...

Triathlon Wommels siket frywilligers

Triathlon Wommels siket frywilligers

Op freed 13 - en sneon 14 september organisearret triathlon Wommels yn gearwurking mei swimbad de Klomp de 7de edysje fan de triathlon. Foar dizze edysje siket de organisaasje ferkearsregelaars die in lytse 2 oerkes yn Easterein op de rûte stean wolle. Hast wat tiid...

Week van de Alfabetisering ‘Durf’ 9-15 september

Week van de Alfabetisering ‘Durf’ 9-15 september

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij verbergen vaak dat ze grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En daardoor ook met digitale vaardigheden. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid. Mensen schamen zich en durven...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 15-11-19 - 18:30 - GLOW party Easterein yn de Tsjerne Groep 1 o/m 6
  • 16-11-19 - 18:00 - CoVos DS 1 - VC Sneek DS 5
  • 16-11-19 - 20:00 - GLOW party Easterein yn de Tsjerne Groep 7 en 8
  • 17-11-19 - 15:00 - Easterein goes Celtic mei Other roads en Rolling home yn Bersgsma Easterein
  • 20-11-19 - hele dag - grijze container
  • 20-11-19 - 20:00 - Jiergearkomst vv. SDS yn de Skoalleseize
  • 23-11-19 - 13:30 - Yntocht Sinterklaas en syn pieten op de Skippersbuorren

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws