Nijs

Utslaggen Twadde Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybaltoernoai

Utslach follybaltoernoai Hjirby de útslaggen fan it Twadde Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybaltoernoai fan 25 novimber 2011 (sjoch ek de bylage). By de priisútrikking wie it tige stil, want elk team siet lekker te smullen fan de bitterballen, oanbean troch...

Sinteklaasyntocht 19 novimber 2011

Sneon 19 novimber is Sinteklaas mei syn Swarte Piten oankommen yn Easterein. Sa’n 150 bern en in soad heiten,memmen, pakes en beppes en doarpsgenoaten wiene nei de Skippersbuorren kommen om Sinteklaas ta te sjongen. It korps spile prachtige ferskes en it wie lekker...

Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai yn Easterein

Freed 25 novimber 2011 wurdt yn Sporthal de Greidhoeke yn Easterein de TWADDE edysje fan it NIJE Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai hâlden. It begjint om 19.00 oere en dogge 15 teams mei. In groep entûsjaste minsken út ferskate sportrûnten fan de...

Stremming wegverkeer Easterein

De Wynserdyk/Foarbuorren in Easterein is door uitvoering van herstraat-voegwerkzaamheden ter plaatse van de brug voor alle doorgaande verkeer gestremd vanaf vrijdag 18 november t/m maandag 21 november 2011, of zoveel langer de werkzaamheden duren. De omleiding zal...

MFT kin noch help brûke!

Takom wike (31 oktober – 5 novimber) wurdt it twadde part oppakt! We ha noch wol in oantal frijwilligers nedich, seker foar 5 novimber. Dus meld jimme oan foar in moai en ek gesellich stikje frijwilligerswurk! Dat kin by Tineke Meijer (0515-331190) en/as Klaas...

Nijsbrief MFT

Der is wer in nijsbrief oer it MFT. Let op: der binne wer wurksumheden! 20111019_NIJS_MFT_Parkearterrein  

Rûnom Easterein

De fytsklassiker Rûnom Easterein giet alwer op foar syn 9e edysje en wol op Snein 9 oktober 2011 It parkoers fan sa'n 13 kilometer, mei de start foar Kafee Bergsma, liedt ús lâns Itens, Rien, Reahûs, De Kliuw en wer Easterein. Fansels fytse we ek wer troch de kroech...

Nij bestjoerslid

Mei it each op it it ferhúzjen fan ús penningmaster Gerlof Gerlofsma, binne wij op syk west nei in nij bestjoerslid. Wij binne bliid dat Akke de Boer tasein hat de funksje fan Gerlof oer te nimmen. Fanôf it  ein fan it jier sil Akke meidraaie yn it bestjoer fan...

Utslach ferlotting MFT

Op zaterdag 10 september werd in het verenigingsgebouw De Skoalleseize te Easterein om 17.30 de trekking verricht van de verloting ten behoeve van het Multifunctioneel Terrein in Easterein. Van de beschikbare 3.000 loten zijn er 2.536 loten verkocht! Dank aan de...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 16-02-19 - hele dag - Voorjaarsvakantie BO en VO
  • 24-02-19 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. S. Ypma, Frentsjer
  • 24-02-19 - 16:00 - Bluescruise Easterein mei "Rightcoast Bluesband"
  • 27-02-19 - hele dag - Grijze container
  • 03-03-19 - 12:15 - Uitslaapdienst, Martinitsjerke
  • 05-03-19 - 14:00 - 60+ yn de Skoalleseize mei Wykagent T. Hoekstra

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws