Nijs

Simmerfeest swimbad De Klomp yn Wommels

In nijsberjocht fan Zwembad De Klomp yn Wommels: Om te vieren dat het überhaupt nog bestaat en dat het inmiddels dankzij de grote inzet van een heleboel enthousiaste vrijwilligers en het uitstekende personeel zoveel beter gaat, houdt zwembad De Klomp 16 juli een groot...

Ferkearshinder ferskate lokaasjes

Wy krigen it neikommende berjocht fan de gemeente Littenseradiel: In de week van maandag 11 juli t/m vrijdag 15 juli 2011, of zoveel langer de werkzaamheden duren, zullen onderstaande wegen of delen daarvan door het aanbrengen van een slijtlaag tijdelijk voor het...

Stremming brêge Wommels

Wy krigen it neikommende berjocht fan de gemeente Littenseradiel. De ophaalbrug in Wommels is door uitvoering van reparatie werkzaamheden voor alle verkeer gestremd (inclusief scheepvaart) vanaf maandag 4 juli t/m vrijdag 15 juli 2011, of zoveel langer de...

Berjochten fan doarpsbelang

Alle jierren presintearje wy as doarpsbelang op de jiergearkomste in jierferslach. Hjirûnder kinne jimme de gearfetting dêrfan én it ferslach fan de jiergearkomste lêze. 2010-2011 samenvatting jaarverslag Ferslach fan de jiergearkomste fan doarpsbelang april...

It giet oan!

Moandei 20 juny wie der in oerlis mei gemeente Littenseradiel oangeande de oanbesteging fan it projekt Multyfunksjoneel Terrein Stittenserleane. Tiisdei 21 juny is yn de wurkgroep fan it MFT besletten om in GEAN (Go!) te jaan foar de útfiering fan it projekt. En der...

Iepening boarterstunen

Op freed 17 juni 2011 binne de fernijde boarterstunen fan Easterein iepene. Alle bern wiene útnoege en it wie in grut festijn! Fianne Dijkstra mocht as jongste learling fan skoalle De Foareker it lintsje trochknippe. Dêrnei draafden alle bern nei de tún yn. [singlepic...

Elbrich neemt afscheid van Welzijn&Zorg

In berjochtsje fan it WenZ-punt Easterein: Elbrich Algera uit Tzum is een tweedejaars scholiere van het Bogerman College te Wommels. In het kader van de Maatschappelijke Stage heeft ze bij Greet Bouma, (die computerles aan ouderen geeft), haar stage van 8 uren op 30...

Stekje by Tsjerkebuorren skildere

De volgende tekst én foto's kregen wij toegestuurd van Greet Bouma. Over zelfredzaamheid van dorpen gesproken..... Bij de Tsjerkebuorren in Easterein is een stalt van de gemeente met een bankje en een stekje aan de waterkant. Het bankje is dit voorjaar door de...

Wa hat in moaie foto fan Easterein?

Boppe-oan dizze site stiet in moaie foto fan Easterein. Mar wy wolle fansels ek wol ris wikselje mei de foto's en wer ris in oare kant fan Easterein sjen litte. Hawwe jo in foto dy't dêr geskikt foar is? Mail dy foto dan en wa wit komt dy foto in moanne lang dêr te...

Doarpsfisy

De jiergearkomste fan doarpsbelang mist en dochs nijsgjirrich nei wat der yn de nije doarpsfisy stiet? De presintaasje fan de doarpsfisy 2011 is no ek hjir op de website del te laden. We binne drok dwaande mei de foarmjouwing fan de folsleine tekst. Noch efkes geduld...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 14-12-18 - 16:00 - Adventsviering foar de alderein yn de Skoalleseize
  • 15-12-18 - 14:30 - SDS 1 - sc Berlikum 1
  • 15-12-18 - 19:30 - CoVos DS 1 - Vovem"90 DS 1
  • 15-12-18 - 19:30 - CoVos HS 1 - D.O.S ( Kollumerzwaag) HS 1
  • 15-12-18 - 20:00 - Jamsessie Easterein Rocks yn de Tsjerne
  • 16-12-18 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. R. Praamsma
  • 16-12-18 - 13:00 - Ledepartij sealkeatsen (KF Easterein)

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws