Nijs

Opknapbeurt speeltuinen Easterein

Eindelijk is de eerste aanzet gemaakt voor de lang besproken opknapbeurt voor de speeltuinen in Easterein. Het gezamenlijk project van de speeltuin commissie, Marco Reinhoudt en Gerrit Terpstra, en dorpsbelang kon na de laatste donatie van Oranje en Heitelân in gang...

Boekje “Easterein yn foto’s” te keap!

Yn 1977 is der in boekje útbrocht mei deryn allegearre âlde foto’s fan Easterein. Mei tank oan Drukkerij Van der Eems hawwe wy noch in oantal boekjes bemachtigje kinnen. Hawwe jo ynteresse yn it boekje? Jo kinne it keapje op ‘e frijmerk op Keninginnedei. Jo meie ek...

Muziekvereniging Wilhelmina: bijzonder concert in Sneek

Op zondag 27 maart geeft Muziekvereniging Wilhelmina uit Easterein een bijzonder concert in de HEM-kerk in Sneek. Bijzonder zal het zijn omdat Wilhelmina een groot gedeelte van het concert onder leiding zal staan van gastdirigent Jacob Slagter. Het concert vindt...

Helpe jimme mei op 19 maart?

By it Oranjefûns (NL Doet) hawwe wy in oanfraach dien foar in bydrage foar it opknappen fan de boarterstunen. It Oranjefûns hat € 500 tasein! Op 19 maart is de dei foar frijwilligers yn hiel Nederlân fia de aksje NL Doet. Op dizze sneon sille ek wy oan de slach....

Twadde doarpejûn Doarpsfisy op 1 febrewaris 2011

Dizze jûn wienen rom 25 Eastereiners nei de SkoalleSeize ta kommen om mei te wurkjen oan de nije doarpsfisy fan Easterein. Maeike Lok fan Doarpswurk lei koart út hoe at wy jûn oan it wurk gean sille. Yn lytse groepkes prate wy hoe't wy fierder kinne mei de...

Nijs Multifunctioneel Terrein Stittenserleane

De wurkgroep Multifunctioneel Terrein Stittenserleane stiet net stil. Se bringe in nijsbrief út wêr't alle ins en outs fan it projekt yn op in rijtsje stean. Lês de nijsbrief en bist wer hielendal by!...

Herinrichting speeltuinen gaat door!

Het is al weer even geleden dat het nieuwe inrichtingsplan voor de speeltuinen aan de Vrijburg en aan het Risplân op de site gepresenteerd werd.  Sinds begin vorig jaar is een commissie bezig geweest met het aanschrijven van diverse fondsen voor subsidie.   We kunnen...

Doarpsfisy

De dorpsvisie voor Easterein is aan vernieuwing toe. De oude versie loopt tot 2012. Daarom is Doarpsbelang Hâld Faesje aan het werk met een nieuwe dorpsvisie. In die dorpsvisie komt te staan hoe we de toekomst van Easterein zien en waar we ons als dorpsbelang de...

Nijs van doarpsbelang – febrewaris 2011

Op 30 novimber binne wij mei in grut part fan it bestjoer nei it gemeentehûs west foar it jierliks amtlik oerlis. We ha frege nei de ynrjochting fan Boomgaard 3. Dit giet net sa hurd en wachtsje oant alle grûn ferkocht is, is nei ús miening ek gjin optie. Ek ha we...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 20-10-18 - hele dag - Herfstvakantie BO en VO
  • 24-10-18 - hele dag - Grijze container
  • 24-10-18 - hele dag - Léste ynleverdatum kopij doarpskrantsje
  • 27-10-18 - 14:30 - SDS 1 - Scharnegoutum 1
  • 27-10-18 - 19:00 - Nachtwandeling naar "de witte wieven" met Natuurmonumenten
  • 28-10-18 - 03:00 - Wintertijd. Klok 1 uur achteruit

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws