Nijs

Sterkste man yn Easterein

Wout Zijlstra, ea de sterkste man fan de wrâld, organisearet op snein 18 novimber  “ de sterkste man fan Fryslan” yn sporthal de Greidhoeke te Easterein. San 13 dielnimmers, mei ûnder oare de titelferdigener Jan Wagenaar fan Skearnegoutum, sille it tsjin elkoar...

The voice fan Bos

Johannes Rypma, monteur yn oplieding by Bos machanisaasjebedrieuw, is troch nei de twadde rûnte fan de liveshows by “the voice of Holland” Ofrûne freed 9 novimber hie Johannes mei it lied “The summer off 69” neffens de fakjury net genoch syn best dien en derom hie de...

Wilhelmina op de radio (en op ynternet)

Op moandei 5 novimber hat Omrop Fryslân opnamen makke fan fanfare 'Wilhelmina' fan Easterein ûnder lieding fan Pieter Bosma yn it ferieningsgebou 'De Skoalleseize'. Op snein 11 novimber is der in foarpriuwke te hearen op de radio, yn Muzyk Maskelyn fan likernôch 18.20...

Nijs fan doarpsbelang (november 2012)

De wurkgroep fan de wenfisy is drok dwaande. De wenfisy is in gearwurking tusken Elkien, de gemeente, buro Noordpeil, bewenners fan Easterein en doarpsbelang. We meitsje as doarp - ûnder begelieding fan buro Noordpeil - in byld fan wenjen yn Easterein foar de kommende...

FIFA 2013 toernoai yn de Tsjerne

Op snein 4 novimber wurd der yn “de Tsjerne” it Fifa 2013 toernoai hâlden. San 20 man sille op dit toernoai  spilje op de playStation 3. Taskôgers binne fan herte wolkom fanôf 14.00 oere.

Oranje en Heitelân

As de flage wappert op de Eastereiner toer, dan brûzet en libbet it doarp. Dan is it feest yn Easterein! De yn 2013 jubilearjende oranjeferiening "Oranje en Heitelân" hat sûnt 1 novimber in nije webstek. De muoite wurch om efkes te sjen www.oranjeenheitelan.nl

|Nederland leest

Donderdag 1 november start de 7e editie van Nederland Leest. Een maand lang staat één boek volop in de schijnwerpers in bibliotheken, in de media, op scholen en tijdens culturele evenementen: De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans....

Griepprik

De patienten van Drs.Hoepman kunnen de griepprik halen op maandag 5 november tussen 17.00 en 18.00 in de praktijk te Easterein

Nijs fan doarpsbelang (oktober 2012)

Op 24 augustus wie de doarpsbarbecue. Sa'n 170 Eastereiners ha hjir oan meidien. Neffens ús is it tige slagge en hat eltsenien lekker iten. Wy wiene tige bliid mei safolle dielname! Op tiisdei 27 novimber komme Boargemaster en Wethâlders op besite nei Easterein. As...

Wilhelmina: konsert en radio-opnames

Wilhelmina hat 28 april nei it ONFK(Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen) west yn Drachten. Der hawwe se it stik Hellehonden spile. It waard beleane mei 84 punten en dermei waarden se fjirde. Krekt bûten de prizen. Wilhelmina wûn wol in oare priis: Omrop Fryslân...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 19-06-19 - hele dag - Grijze container
  • 21-06-19 - 19:45 - Galaconcert fanfare Wilhelmina in Theater Sneek
  • 22-06-19 - 10:00 - KNKB Froulju | Nederlânsk Kampioenskip | Froulju ôfdieling
  • 22-06-19 - 19:00 - Opjefte ferskate aktiviteiten foar de Eastereiner feesten yn de Skoalleseize
  • 23-06-19 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. H. Strubbe, Wommels
  • 24-06-19 - hele dag - Studzjedei personiel de Foareker. Bern binne fry

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws