Nijs

Foto’s MFT

Der binne wer allegearre nije foto's fan it MFT online kommen. Fansels steane ek de foto's fan de oanlis der op. Efkes sjen dus! https://picasaweb.google.com/116948656449815619917

Slachtemaraton: frijwilligers socht!

Op 16 juni sil de Slachtemaraton wer draaft en rûn wurde. It Doarpsbelang sil dy dei wer in stikje dyk bemanne. Hjirfoar sykje wij noch frijwilligers dy’t ús  helpe wolle. Opjaan kin op  by Grietje Strikwerda: grietjestrikwerda@gmail.com. It is altyd in tige gesellige...

Tink mei oer de takomst fan Littenseradiel!

De gemeente Littenseradiel moat in reaksje jaan op it rapport fan de provinsje ‘Visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Noord-Fryslân’. Littenseradiel organisearret twa rûntepetearen oer dat ûnderwerp, op tiisdei 6 maart yn it Dielshûs yn Wommels en op woansdei...

Klaas Kamstra en Marijke de Boer winners fan hurdriderij

Ofrûne freed, 10 febrewaris wie der foar it earst sûnt sa’n 15 jier wer in hurdriderij op redens  yn Easterein. Twa jier lyn hie it bestjoer fan Doarpsbelang al in draaiboek yn elkoar setten, mar it iis wie doe net sterk genôch om de striid troch gean te litten....

Freed hurdriderij op Skippersbuorren!

Freedtejûn 10 febrewaris 2012 om 19.00 oere sil it heve op de Skippersbuorren: hurdriderij foar manlju en froulju. We sette de baan út, soargje foar koeke & sopie en wolle der graach in moaie jûn fan meitsje. Elkenien boppe de 12 jier kin meidwaan (fan ôf de...

Wijziging inzameling snoeihout per 1 januari 2012

Na evaluatie van de verschillende aspecten van de inzameling van het snoeihout zoals dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd, heeft de gemeenteraad besloten om de inzameling te wijzigen. In de afgelopen jaren was er de mogelijkheid om eens per week het snoeihout op...

Nijs fan Doarpsbelang fan jannewaris

Gerlof Gerlofsma hat syn leste gearkomste bijwenne op 14 desimber, Hjirbij wolle wij dij  alfêst betanke foar dyn ynset en gesellichheid, wij sille dij misse! Yn 2012 sille wij him noch efkes yn it sintsje sette.      As jim dit lêze is it jier 2011 alwer foarbij. Wij...

Nijs fan Doarpsbelang fan desimber 2011

It jier is hast alwer om, Sinteklaas is wer yn Easterein oankommen en as jim dit lêze stiet de krystbeam al hast wer op it einehokje. De gemeente hat dit jier in soad regels foar it karbit sjitten, se stean hjir efkes op in rigje: Yn Easterein meie je allinich karbit...

Krystbeammen te keap

Doarpsbelang ferkeapet krystbeammen op de krystmerk Winterwille op freed 9 desimber. Wolle jo ek in krystbeam keapje? Kom dan gau, want op = op! Website Winterwille  

Regels foar karbid sjitte

De gemeente hat dit jier in soad regels foar it karbid sjitten, se stean hjir efkes op in rychje: Yn Easterein meie je allinich karbid sjitte by de Hofsleane. At je op in oar plak wolle, moatte je dit oanfreegje en je moatte tastemming ha fan’e eigner fan’e grûn. De...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 16-02-19 - hele dag - Voorjaarsvakantie BO en VO
  • 24-02-19 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. S. Ypma, Frentsjer
  • 24-02-19 - 16:00 - Bluescruise Easterein mei "Rightcoast Bluesband"
  • 27-02-19 - hele dag - Grijze container
  • 03-03-19 - 12:15 - Uitslaapdienst, Martinitsjerke
  • 05-03-19 - 14:00 - 60+ yn de Skoalleseize mei Wykagent T. Hoekstra

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws