Nijs

Wa hat in moaie foto fan Easterein?

Boppe-oan dizze site stiet in moaie foto fan Easterein. Mar wy wolle fansels ek wol ris wikselje mei de foto's en wer ris in oare kant fan Easterein sjen litte. Hawwe jo in foto dy't dêr geskikt foar is? Mail dy foto dan en wa wit komt dy foto in moanne lang dêr te...

Doarpsfisy

De jiergearkomste fan doarpsbelang mist en dochs nijsgjirrich nei wat der yn de nije doarpsfisy stiet? De presintaasje fan de doarpsfisy 2011 is no ek hjir op de website del te laden. We binne drok dwaande mei de foarmjouwing fan de folsleine tekst. Noch efkes geduld...

Ferlotting foar it multyfunksjoneel terrein yn Easterein

Yn ’e tredde wike fan maaie komme we by jo oan ’e doar foar it ferkeapjen fan lotten. De opbringst fan de ferlotting is bestimd foar it realisearjen fan in multyfunksjoneel terrein by de sportfjilden/sporthal yn Easterein.  Op dit asfaltterrein kinne ferskate...

Wizige datum pleatsing boarterstastellen

De pleatsingsdatum foar de nije tastellen yn de boarterstunen is feroare. De nije datums binne 17 en 18 maaie. Sa as it no liket, is dêr gjin help út it doarp by nedich, sa as wy earder wol oanjûn...

Info over belbus Wommels – Sneek v.v.

Onderstaande informatie kregen wij van de gemeente. De belbus rijdt alleen als er van te voren is gereserveerd. De bus rijdt op werkdagen, mits gereserveerd, 3 ritten per richting in de ochtendspits en 5 ritten per richting in de middagspits. De vertrektijden van de...

Kursus Frysk

De AFUK begjint yn septimber wer mei in kursus frysk.  Bij genôch dielname kin de kursus yn Easterein hâlden wurde. Opjefte kin fia...

Dirk Jelle geeft computerles aan senioren

Dirk Jelle heeft gedurende vele weken, in het kader van zijn maatschappelijke stage, ouderen les gegeven op de SimPc, de speciale computer voor ouderen. Greet Bouma heeft hem hierin met veel plezier begeleid. Op dit moment is er weer een nieuwe stagiaire. Op de foto...

Artikel út Schildersvakblad

Bestjoersleden fan Doarpsbelang lêze in soad blêden, sa docht bliken. En somtiden komme se nijsgjirrige artikels oer Easterein of Eastereiners tsjin. Sa seach Gerlof Gerlofsma yn it Schildersvakblad in artikel oer Laas Sijbesma en Auke Bloemhof dy't in bysûndere...

Tige slagge himmeljûn op 15 april

Op freed 15 april hawwe wy in âlde tradysje wer nij libben ynblazen. De bern fan de Foareker hawwe tegearre mei âlders en buertbewenners it swerfôffal yn en rûnom Easterein opromme. Der wienen in soad bern en it waar wie prachtich. Nei it útdielen fan de grypers en...

Nijs van doarpsbelang – april 2011

Op tongersdei 17 maart wie de kursusjûn fan de AED. Ynwenners dy’t op de lit stean fan frijwilligers en inkele oaren krigen útlis oer it apparaat. De jûn duorre net sa lang, mar it wie wol goed om wer efkes alles troch te nimmen en in demonstraasje te sjen. Op sneon...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 20-10-18 - hele dag - Herfstvakantie BO en VO
  • 24-10-18 - hele dag - Grijze container
  • 24-10-18 - hele dag - Léste ynleverdatum kopij doarpskrantsje
  • 27-10-18 - 14:30 - SDS 1 - Scharnegoutum 1
  • 27-10-18 - 19:00 - Nachtwandeling naar "de witte wieven" met Natuurmonumenten
  • 28-10-18 - 03:00 - Wintertijd. Klok 1 uur achteruit

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws