Nijs

Musiekbuorkery

7 moannen lang, elke earste snein fan de moanne bied de musiekbuorkery in podium oan oan 3 ûtienrinnende begjinnende bands. De bands kinne kennis maitsje mei it publiek en it publiek kin kennis maitsje mei de bands. Op snein 2 desimber komme de folgjende bands op it...

Sinterklaas

Op sneon 1 desimber komt Sinterklaas oan op de skippersbuorren. De sint en syn pieten hoopje der  om goed 13.30 oere te weze mar je witte it mar noait. Als de sint oankommen is gean we mei syn allen nei Noflik Easterein wer het fansels wer ien grut feest wurd. Ferjit...

Hald faesje

It wurd wer in drokke wike foar it bestjoer fan it doarpsbelang Hâld Faesje. Op tiisdei 27 novimber komme Boargemaster en de Wethâlders op besite yn Easterein. Hat immen noch in fraach dy’t doarpsbelang oan har stelle moat dan graach efkes in berjochtsje nei ien fan...

Walbeskoeiing

Guon minsken hawwe fêst tocht dat Wilhelmina in konsert jaan soe op in ponton yn de griene leane. Helaas is dat net sa mar kin wol in idee wêze foar yn de takomst. Leanbedrieuw Okkema is der dwaande, yn opdracht  fan de tsjerkerintmasters fan de PKN gemeente, om de...

Eastersnein

Snein 25 novimber wer in bleus cruise Eastersnein yn Noflik Easterein. Fanôf 16.00 spillje  The BleusBusters mei mûnharpfirtuoas  Tollak Ollestadt. Tollek hat mei in ferskaat oan bekindheden optreden werûnder Earth Wind en Fire, Gino Vanelli en Andreas Boccelli. Jim...

Wat wurdt sloopt? Wat wurdt ferbettere?

De wurkgroep wenfisy Easterein is oan it wurk mei – hoe kin it ek oars – in wenfisy foar Easterein. Hoe sjocht Easterein der op it mêd fan wenjen út oer 10 jier, oer 20 jier, oer 30 jier. Wy wolle graach de earste resultaten mei jimme diele. Geane wy de goede kant út?...

Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai op 23 novimber

Freed 23 novimber 2012 wurdt yn Sporthal de Greidhoeke yn Easterein de TREDDE edysje fan it NIJE Littenseradiel Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai hâlden. It begjint om 19.00 oere en it programma is klear. In groep entûsjaste minsken út ferskate sportrûnten fan de...

aksjes CoVos en de Tsjerne

At jim dochs fan plan binne om dizze wike in sûkerbôle as banketstaaf te keapje, dan soene jim dat bygelyks dwaan kinne thus oan de doar. Foljebalferiening CoVos komt  yn de wike fan 19 oant 23 novimber nammentlik loans mei hearlike sûkerbole. Jeugdhonk de Tsjerne...

de Tsjerne

Op sneon 17 novimber organisearet jeugdhonk “de Tsjerne” in geselliche musiekjûn mei de trûbadoer Jan Nota.Jan Nota is wol gauwris te finnen yn Easterein. Sa stûn Jan bygelyks mei de Eastereinder feesten mei de jûnsoptocht op de wein fan de âldere jongerein te...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 19-06-19 - hele dag - Grijze container
  • 21-06-19 - 19:45 - Galaconcert fanfare Wilhelmina in Theater Sneek
  • 22-06-19 - 10:00 - KNKB Froulju | Nederlânsk Kampioenskip | Froulju ôfdieling
  • 22-06-19 - 19:00 - Opjefte ferskate aktiviteiten foar de Eastereiner feesten yn de Skoalleseize
  • 23-06-19 - 09:30 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. H. Strubbe, Wommels
  • 24-06-19 - hele dag - Studzjedei personiel de Foareker. Bern binne fry

Ald nijs | Oud nieuws

Doarpskrantsje

Ald nijs | Oud nieuws