Doarpsgenoaten

Wy wiene der klear foar en wy hiene der in soad sin oan, mar sjoen de oprinnende besmettingen en de regels fan de oerheid achtsje wy it net ferantwurde om de twadde feestdei te fieren. It risiko is gewoan te grut. De feestdei giet dus net troch. De kochte tagongskaarten kinne ynlevere wurde op Koiafinne 14 en dan krije jim it jild werom. Bliuw sûn en wy sjogge jimme gau. It komt goed. Groet Oranje en Heitelân.

%d bloggers liken dit: