Jûn fan 18.00 oant 19.00 oere sil der in ôfskiedswedstriid spyle wurde foar Anne Brouwer. Anne hat goed 25 jier lieder west fan SDS 1. De ôfskiedswedstriid wurd spyle troch de hjoeddeistige spylers fan SDS 1 en in seleksje fan spylers dyt ea yn it 1ste spyle hawwe gearstald troch Anne Brouwer. De lieding fan de wedstriid is yn hannen fan Hinne Smedes ût Garyp mei assistinsje fan Rene Zijlstra en Geert Hiemstra.

%d