Earder krigen ynwenners fan de gemeente Súdwest-Fryslân in papieren nijsbrief ‘Mei de doar yn hûs’ yn de brievebus. Dat hâldt op. It goede nijs is dat der wol in oare nijsbrief komt, in digitale. Dy kinst dus lêze op de kompjûter, laptop, tablet of smartphone. Sa wol de gemeente noch mear minsken berikke en alle ynformaasje komt sa ek op ien plak by elkoar. Alle moannen ferskynt der sa’n nijsbrief. Fia de knop hjirûnder kinst dy abonnearje op de nijsbrief.

Ook de andere kanalen van de gemeente geven natuurlijk nieuws, zoals de websiteFacebookTwitterInstagram en LinkedIn.

Heb je vragen of verbeterpunten voor de nieuwsbrief? Mail dan gerust naar redactie@sudwestfryslan.nl.