fuort mar losToniel feriening Fuort mar los hie juster harren jiergearkomste. Foarsitter Halbe Overal hat nei 4 jier de hamer oerdroegen oan Sjirkje Plantinga-Couperus.

%d bloggers liken dit: