🌴It tropyske waar lit ús wat sitte…..mar wy soargje dat jim waarm en droech sitte jûn!!!

Kom dus foaral! It wurdt in machtige leuke jûn!

______

🌴Het tropische weer laat ons wat in de steek….maar wij zorgen dat jullie warm en droog zitten vanavond!!!

Kom dus vooral allemaal! Het wordt een geweldig gezellige avond!

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en de tekst '會 Midsimmernacht CRUISE Gean mei Wilhelmina Easterein op in geweldige cruisefakânsje! Fasiliteiten oan board: fryske reisbegelieding, loungebar terras, ferdivedaasje, live muzyk. Ynchecke fanôf 20.30 oere Trossen los om 21.00 oere Multifunctionee terrein Sporthal De Greidhoeke Easterein € Drankjes foar eigen rekken Nei ôfrin giet de kapiteinspet De (bûten)bar fan de Sporthal is iepen tidens it konsert. SNEON 1 JULY 2023 20.30 OERE www.wilhelminaeasterein.nl Wilhelmina FANFARE EASTEREIN 125jier'

Alle reacties:

3Amarins de Haan en 2 anderen