Tsjinst yn de Martinitsjerke mei pastor Corry Tichelaar