Tsjinst yn de Martinitsjerje mei Pastor A.M. Dijkstra-vd Woude