Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. W. Andela as M. Andela-Hofstede