Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. M. Mink, Ljouwert