Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. J. Majoor, Snits