Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. H. Strubbe, Wommels