Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei mw. H. Mulder-Vogelzang