Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei ds. J. Kamerling, Franeker