Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn