Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei ds. C. Corperaal, Bolsward