Startsnein yn de Martinitsjerke mei ds Nicolette Vlaming