Okkemapartij (alle federaasjes, ûnder foarbehâld, manlju A/B/C f.f., Froulju A f.f., froulju B t.i.l.)