Ledenpartij (Leden KF Easterein, frije formaasje, per partoer moatte 2 lid wêze fan de KF), manlju f.f., froulju f.f.