Jeugdledenpartij, Jongerein KF Easterein, iepen partij foar kabouters (kabouters/welpen/pupillen/skoaljeugd/jonges/famkes)