Op WOANSDEI 8 febrewaris 2023
jûns om 20,00 oere yn “de Skoalleseize”

 1. Iepening troch de foarsitter
 2. Notulen fan de foariche ledenfergadering
 3. Jierferslach oer 2022
 4. Financieel ferslach oer 2022 + Begrutting 2023
 5. Ferslag kascommissie ( Wilco Overal + Hille Meijer ) + beneaming nije kascommissie
  SKOFT
 6. Bestjoersmutaasjes, Ôftredend: Christian Hoekstra en Hieke van der Ploeg
  Foardroegen: Robert Hoekstra en Baukje Strikwerda
 7. tiid foar a. Programma Keningsdei
  b. Programma doarpsfeest
 8. Rûnfraach
 9. Slúting en neisit
  Oant Sjen!! Groetnis, de Oranjeferieniging

%d bloggers liken dit: