Op 17 desimber 2023 is der in krystmerke yn Sibadastate (de pleats fan Natuurmonumenten) fan 11.00 – 16.00 oere. Dêr binne û.o.:

 • Biologische kaas fan de Him
 • Wol van Jet
 • Noten.nl
 • Biologische eideren
 • Banketbakkerij Salverda
 • Fûgelwacht Easterein
 • BdB Sieraden
 • Cadeauwinkel PS-Idee
 • Tafara Lifestyle
 • Tuinbakker
 • Muziekvereniging Wilhelmina Easterein

De yntree is fergees. Let op, der is beheind romte foar it parkearen fan auto’s.